Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

17 listopada  2017 r. (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zapoznanie się z informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Śmigiel w roku szkolnym 2016/2017.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję:

1) w sprawie określenia wysokości w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

2) w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2018 – 2022,

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzy Gminą Śmigiel a Miastem Leszno dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Śmigiel w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie przy ul. Towarowej 10.

        4. Wolne głosy i wnioski.

        5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Lech Żak