Facebook
Youtube

XLI sesja Rady Miejskiej Śmigla

ZAWIADOMIENIE

w czwartek 28 grudnia 2017 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla, odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej Śmigla

Porządek sesji:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przedstawienie porządku sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej Śmigla.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.

5.      Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.

6.      Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.

8.   Interpelacje i zapytania radnych.

9.   Zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

 10. Wręczenie listu gratulacyjnego dla sportowca z Gminy Śmigiel.

11. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c)      odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,

d)     przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

e)      odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

f)       przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu  uchwały,

g)      dyskusja nad projektem budżetu,

h)      głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

i)        głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

j)        głosowanie uchwały.

2)       w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018 - 2025,

3)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2017,

4)      w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel  na lata 2017- 2027,

5)      w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

6)      w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,

7)      w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2018 rok,

8)      w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok,

9)      w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania i Rozwoju na 2018 rok,

10)  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2018 rok.

12.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13.       Odpowiedzi na zapytania.

14.       Wolne głosy i wnioski.

15.       Zakończenie sesji.    

 

                                                                        Przewodniczący

                                                                  Rady Miejskiej Śmigla

                                                                    /-/ Wiesław Kasperski