Facebook
Youtube

Zawiadomienie: XXXV sesja Rady Miejskiej Śmigla

w czwartek 31 sierpnia 2017 r. o godz.16:00 w sali sesyjnej Rady,

w Urzędzie Miejskim Śmigla, odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej Śmigla

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.
 6. Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Śmigla za II kwartał 2017 r.

-        Rewizyjnej,

-        Finansowo – Gospodarczej,

-        Spraw Społecznych,

-        Planowania i Rozwoju,

-        Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Zapytania sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli.
 3. Wręczenie listu gratulacyjnego dla sportowca Gminy Śmigiel.
 4. Podjęcie uchwał:

1)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2017.

2)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Śmigiel na lata 2017 – 2025.

3)  w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.

4)  w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Śmiglu przy ul. Ludwika Mierosławskiego.

5)  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Śmiglu przy Al. Paderewskiego.

6) w sprawie zmiany Uchwały nr III/15/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie szczegółowych zasad  przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

7) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.

8) w sprawie zmiany Uchwały nr III/13/06 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 11 grudnia  2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

9) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śmigiel oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

10) w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 590029P ( od skrzyżowania z drogą gminną nr 590026P w m. Podśmigiel do granicy działki 129/1 obręb Nietążkowo) kategorii drogi gminnej.

11) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg  gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

12) w sprawie ustalenia zasad konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie sesji.

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

                                                                                             /-/ Wiesław Kasperski