fb Wirtualny spacer
18 marca 2020

Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Śmiglu

Zarządzenie Nr 160/20 Burmistrza Śmigla

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Śmiglu, oznaczonej nr geod. 331/8 oraz Powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), w związku z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:
 

§ 1.

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Śmiglu, oznaczonej nr geodezyjnym 331/8 o pow. 0,0263 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00005628/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu oraz na stronie internetowej i w BIP-ie urzędu.

 

§ 3.

Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia czynności przetargowych w następującym składzie:

Przewodniczący – Angelika Konieczka

Członkowie:

-          Joanna Szudra

-          Hanna Skałecka

-          Rafał Szumacher

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                        Burmistrz Śmigla

                                                                                                   /-/ Małgorzata Adamczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/20 Burmistrza Śmigla z dnia 17 marca 2020 r.

     

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Śmiglu, oznaczonej nr geodezyjnym 331/8
o pow. 0,0263 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00005628/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie:

Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości  [zł]

Wadium

[zł]

Termin wniesienia opłaty i zasada jej aktualizacji

331/8

0,0263

PO1K/00005628/2

Śmigiel

Działka niezabudowana, nieogrodzona, nieuporządkowana, położona na tyłach zabudowy ulicy 11 Stycznia 1919 roku i Południowej. Działka o nr geod. 331/8 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, symbol Bp. Dla działki o nr geod. 331/8 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku gospodarczego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje się na terenie struktury przekształceń i intensyfikacji systemu osadniczego.

20.000,00 + 23%VAT

2.500,00

Opłata za nabycie nieruchomości musi zostać wniesiona przed zawarciem aktu notarialnego. Opłata nie jest aktualizowana

 

Księga wieczysta nr PO1K/00005628/2, prowadzona dla ww. nieruchomości w dziale III i IV nie wykazuje żadnych obciążeń. Cena sprzedaży nieruchomości podana w wykazie obowiązuje
do 11.03.2020 roku.

Gmina Śmigiel sprzedaje ww. nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów
i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca
na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śmiglu (pokój Nr 14).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 2.500,00 zł, w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy
w Śmiglu nr 41 86670003 0000 0244 2000 0030 w terminie do dnia 21 kwietnia 2020 roku.
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie z VAT-em nie może wynosić mniej niż 250,-zł. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi. Burmistrz Śmigla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla
tel. (65) 5 186 918 (pokój nr 13).

 

Burmistrz Śmigla

                                                                                                    /-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych