fb Wirtualny spacer
04 stycznia 2019

Informacja o wprowadzonym obowiązku składania oświadczeń w sprawie określenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

20 września 2018 r. weszła w życie ustawa zmieniająca Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), która wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają oświadczenia  w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

W związku z powyższym przypominamy podmiotom zobowiązanym do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej o konieczności złożenia przedmiotowego oświadczenia w terminie do 30.01.2019 r. Wzór oświadczenia zastał załączony do poniższej informacji.

Obowiązek uiszczania opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji terenowej nakładany będzie na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ustawy Prawo wodne).

 

                                                                BURMISTRZ ŚMIGLA

                                                            /-/ Małgorzata Adamczak

Sprawę prowadzi: Marta Szulc

pokój nr 5

tel. kont. 655186912

e-mail: mszulc@smigiel.pl

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych