fb
30 stycznia 2019

Obwieszczenie w spr. przystąpienia do uchylenia uchwały dot. w uchwalenia mpzp dla siłowni wiatrowych obszar Żegrówko – Morownica

OBWIESZCZENIE

w sprawie:     przystąpienia do uchylenia Uchwały Nr XI/99/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych - gmina Śmigiel, obszar "Żegrówko" - "Morownica"

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam:

·  o podjęciu przez Radę Miejską Śmigla uchwały Nr III/67/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku o przystąpieniu do uchylenia Uchwały Nr XI/99/11 Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych
- gmina Śmigiel, obszar "Żegrówko" - "Morownica";

·  o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uchylenia Uchwały Nr XI/99/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia
25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych - gmina Śmigiel, obszar "Żegrówko" - "Morownica".

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, 64-030 Śmigiel, ul. Pl. Wojska Polskiego 6.

Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zainteresowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  urzadmiejski@smigiel.pl  w terminie do dnia 01.03.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Śmigla.

 

 

                                                                                        Burmistrz Śmigla

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych