Facebook
Youtube

XLV sesja Rady Miejskiej Śmigla

Z A W I A D O M I E N I E 

w czwartek 26 kwietnia 2018 r. o godz.16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla, odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej Śmigla

  

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.

6. Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.

7. Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Śmigla w Zespole Szkół w Czaczu.

8. Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Śmigla w Centrum Kultury w Śmiglu.

9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Śmigla z działalności za 2017 r.

10.  Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Śmigla za I kwartał 2018 r.

-  Rewizyjnej,

-   Finansowo – Gospodarczej,

-  Spraw Społecznych,

-  Planowania i Rozwoju,

-  Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska

11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Zapytania sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli.

13.  Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego,

2)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018,

3)      w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018 -2027,

4)      w sprawie podziału gminy Śmigiel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

5)      w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położnej w Koszanowie,

6)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/258/13 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Śmigiel.

14.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.   Odpowiedzi na zapytania

16.   Wolne głosy i wnioski.

17.   Zakończenie sesji.

 

                                                Przewodniczący

                                           Rady Miejskiej Śmigla

                                          /-/ Wiesław Kasperski