fb
19 kwietnia 2021

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu rolnego położonego w Nietążkowie, przeznaczonego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 294/21
 Burmistrza Śmigla
z dnia 16 kwietnia 2021 roku  

         

 w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu rolnego położonego w Nietążkowie, przeznaczonego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

 

 1. Ogłasza się wykaz niżej opisanego gruntu rolnego przeznaczonego do dzierżawy
  w drodze bezprzetargowej na okres od 01 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku:

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

Opis

nieruchomości wraz z przeznaczeniem

Wysokość czynszu dzierżawnego w zł, za okres od 01.06.2021r. do 31.08.2021r

Zmiana stawki czynszu dzierżawnego następuje zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 niniejszego zarządzenia.

1.

421/32

0.6948

PO1K/00029674/3

Nietążkowo

Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, o klasie: RIVA-0.2864 ha, RV-0.4084 ha. Dzierżawa z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze.  

92,86

 

 1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 16 kwietnia 2021 roku
  do 10 maja 2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla,
  a także zamieszcza się go na stronie internetowej urzędu, a informację .2011r. do 31.08.2011r.pławio wywieszeniu wykazu zamieścić należy w prasie lokalnej.

 

 • 2.

 

 1. Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić czynsz dzierżawny w terminie do 15 września każdego roku.
 2. Dla gruntów rolnych oddanych w dzierżawę na okres trzech lat, w przypadku zmiany stawki w dt żyta za 1ha ogłaszanej każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu 1 dt żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających zawarcie umowy oraz stawki w dt żyta za 1 ha dla danej klasy gruntu ornego lub użytku zielonego, czynsz ulegnie zmianie odpowiednio, co nie wymaga zmiany umowy.
 3. Zasady aktualizacji opłat czynszu dzierżawnego:

Dla nieruchomości przeznaczanych pod użytkowanie rolnicze czynsz dzierżawny jest aktualizowany w przypadku każdorazowej zmiany Zarządzenia Burmistrza Śmigla
w sprawie ustalenia rocznych minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo stanowiące własność Gminy Śmigiel.

 

 • 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Śmigla

                                                                                                    /-/ Małgorzata Adamczak

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych