fb Wirtualny spacer
01 lutego 2016

Burmistrz Śmigla ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska

BURMISTRZ ŚMIGLA

ogłasza

nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska

w Wydziale Spraw Obywatelskich, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

 

  1. I.                   Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. ochrony środowiska

 

  1. II.                Wymagania niezbędne:

 

  • posiadanie wykształcenia wyższego;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    

    publicznych;

  • ● posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na  

    określonym stanowisku;

  • ● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  • ● posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  • ● udokumentowanie co najmniej dwuletniego stażu pracy;
  • ● znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym,  finansach publicznych, ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o ochronie zwierząt, kodeksu postępowania administracyjnego.

III.             Wymagania dodatkowe:

                  ● umiejętność planowania i organizacji pracy;

                  ● samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność

                     i umiejętność pracy w zespole;

                  ● znajomość języka obcego;

                  ● prawo jazdy kat. B;

                  ● odporność na stres.

 

IV.              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:                  

1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku.

2) Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

3) Prowadzenie spraw związanych ze skutkami klęsk żywiołowych (susza, wymarznięcia, podtopienia   

    i in.).

4) Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, 

    krzewów.

5) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki łowieckiej.

6) Ustalanie planów zalesień i zadrzewień oraz organizowanie ich realizacji.

7) Współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji  

    technicznych i produkcyjnych w rolnictwie.

8) Ustanawianie form ochrony przyrody.

9) Prowadzenie spraw związanych z ochroną wód i gospodarowaniem wodami.

10) Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych.

11) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych i innych dokumentów

      związanych z realizacją przydzielonych zadań.                   

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

1)      miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla,  pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

2)      rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

3)      wymiar czasu pracy: pełen etat

 

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy ,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

5) zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność kandydata

do wykonywania obowiązków wynikających z przeprowadzanego

postępowania rekrutacyjnego (po rozpatrzeniu naboru),

 

6) oświadczenie:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- stwierdzające posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    

  publicznych,

- o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.),

 

7) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy  specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 lutego 2016 roku w zamkniętej kopercie

z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko

ds. ochrony środowiska- nie otwierać ”:

a) osobiście w godzinach pracy urzędu,

b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 518-01-39

 

IX. Informacje dodatkowe:

1)      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

      niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   

      i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

2)      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

(www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.

3)      Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem  poczty.

 

Śmigiel, dnia 1 lutego 2016 r.

 

     Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych