fb Wirtualny spacer

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

„Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej”.

31.01.2024 r.

29 stycznia 2024 r. Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Śmigla Ewy Mituła, w imieniu Gminy Śmigiel podpisały umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn. „Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej”.

Celem realizacji operacji jest  stworzenie w miejscowości Stara Przysieka Druga  odpowiednich warunków realizacji potrzeb rekreacyjnych, sportowych  poprzez budowę bieżni prostej 80 m oraz skoczni do skoku w dal 39 m.

Koszty operacji zaplanowano na kwotę 250 176,32 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ma wynieść 159.178,00 zł, lecz nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Budowa stref aktywności ruchowej w Gminie Śmigiel

31.01.2024 r.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

29 stycznia 2024 r. Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Śmigla Ewy Mituła, w imieniu Gminy Śmigiel podpisały umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn.  Budowa stref aktywności ruchowej w Gminie Śmigiel

Celem realizacji operacji jest stworzenie na terenie gminy Śmigiel stref aktywności ruchowej.

Koszty operacji zaplanowano na kwotę 249.451,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ma wynieść 158.725,00 zł, lecz nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Budowa Szatni Sportowej w Spławiu.

5 maja 2023 r.

   

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

12 kwietnia 2023 r. Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Śmigla Ewy Mituła, w imieniu Gminy Śmigiel podpisały umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn. „Budowa szatni sportowej w Spławiu”.

Operacja ma na celu stworzenie w miejscowości Spławie odpowiednich warunków realizacji potrzeb rekreacyjnych, sportowych  poprzez budowę budynku szatni sportowej, który usytuowany będzie  w pobliżu boisk sportowych i terenu rekreacyjnego..

Koszty operacji zaplanowano na kwotę 611.133,01 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ma wynieść 300.000,00 zł, lecz nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

  

Będą nowe tablice informacyjne na sołectwach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

24 czerwca 2022 r. Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Śmigla Ewy Mituła, w imieniu Gminy Śmigiel podpisały umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn. „Tablice montujemy - sołectwa z gminy Śmigiel promujemy”.

Operacja ma na celu promocję walorów turystycznych 14 wsi sołeckich z Gminy Śmigiel poprzez opracowanie treści promujących oraz informujących i zamieszczeniu ich na 14 tablicach wolnostojących zamontowanych we wsiach sołeckich. Tablice zostaną zamontowane w sołectwach: Bronikowo, Bruszczewo, Czacz, Karśnice,  Machcin, Nietążkowo, Poladowo, Przysieka Polska, Robaczyn, Sierpowo, Spławie, Stare Bojanowo, Wonieść,  Żegrówko.

Koszty operacji zaplanowano na kwotę 77.000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ma wynieść 48.995,00 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Nasze inwestycje z PROW

Czas na podsumowanie inwestycji gminnych zrealizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd podjął się czterech inwestycji o łącznej wartości 893 959,26 zł, z czego ponad połowa kosztów zostanie sfinansowana ze środków PROW. Wszystkie inwestycje były realizowane w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia zostały także uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i uzyskały pozytywną opinię Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior, organu wdrażającego część środków unijnych w ramach LEADERA.

„Zakup wyposażenia – fortepianu na potrzeby kultury”

W maju bieżącego roku zakończyło się ostatnie, czwarte przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia – fortepianu na potrzeby kultury”. Dzięki realizacji zadania, które polegało na zakupie fortepianu, został osiągnięty cel, jakim jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców. Instrument będzie stałym wyposażeniem sceny sali widowiskowej Centrum Kultury w Śmiglu. Koszt zakupu wraz z usługą strojenia instrumentu, pokrowcem i stołkiem  oraz rolkami do transportu wyniósł  70.140,00 zł. Gmina spodziewa się refundacji na poziomie  43 855,00 zł.

 

„Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu”

Zadanie „Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu” miało na celu stworzenie w Śmiglu odpowiednich warunków realizacji potrzeb rekreacyjnych, sportowych  i kulturalnych poprzez budowę trybun na boisku sportowym w  Śmiglu. Zadanie obejmowało roboty rozbiórkowe starych trybun, wykonanie prac ziemnych i fundamentowych, montaż i zakup nowych trybun oraz ogrodzenia, a także montaż wiaty. Koszt wykonania inwestycji wraz z dokumentacją budowlaną opiewa na kwotę 362.544,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania „Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu” planowane dofinansowanie wyniesie 146.387,00 zł. Efektem realizacji projektu jest nowoczesna infrastruktura rekreacyjna.

„Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu”

Zadanie „Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu”, miało  na celu stworzenie w Czaczu odpowiednich warunków realizacji potrzeb rekreacyjnych, sportowych  i kulturalnych poprzez budowę trybun na boisku sportowym w  Czaczu.  Zadanie obejmowało roboty rozbiórkowe starych trybun oraz wykonanie nowych wraz z płotem oddzielającym trybuny od boisk. Koszt przedsięwzięcia wyniósł  237.732,06 zł. Zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania „Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu” planowane dofinansowanie wyniesie 138.462,00 zł. Efektem realizacji projektu jest nowoczesna infrastruktura rekreacyjna.

 

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego w świetlicy wiejskiej na pomieszczenia biblioteki publicznej wraz z przebudową i budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Nietążkowie

Najwcześniej, bo w pierwszym naborze wniosków, samorząd otrzymał wsparcie na „Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego w świetlicy wiejskiej na pomieszczenia biblioteki publicznej wraz z przebudową i budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Nietążkowie”, która została zakończona w grudniu 2017 r. Koszty robót budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją techniczną wyniosły 224.693,20 zł. Ostatecznie zatwierdzona kwota refundacji to 122.185,08 zł. Zakres operacji obejmował: roboty murarskie wraz z budową tarasu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostarczenie i zamontowanie wyposażenia kuchni, wymianę instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej instalacji gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania.

                                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 590026P POLADOWO - MOROWNICA”

Projekt dotyczy przyznania pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zadanie ma na celu podwyższenie standardu korzystania z  drogi gminnej na odcinku Poladowo-Morownica, poprzez zmianę nawierzchni gruntowej na asfaltową wraz z wybudowaniem wzdłuż części tej drogi i  chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Efektem realizacji projektu będzie  nowoczesna infrastruktura drogowa.

Planowana wartość projektu: 3.079.637,10 zł, Zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania wartość dofinansowania ma wynieść 1.959.573,00 zł, czyli 63,63% wartości projektu. 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych