fb Wirtualny spacer

Kontakt

 

Biuro Obsługi Mieszkańców

Pokój nr 1

tel. 65 518 00 03

Kasa

Pokój nr 2

tel. 65 518 69 14

Inwestycje

Pokój nr 3

tel. 65 518 69 22

Inwestycje i Remonty

Drogi

Pokój nr 4

tel. 65 518 69 02

Zamówienia publiczne

Pokój nr 5

tel. 65 518 69 12

Opłaty adiacenckie i planistyczne, numeracja porządkowa nieruchomości, podziały nieruchomości.

Planowanie przestrzenne, decyzje o warunkach zabudowy, wypisy i wyrysy z planów, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, obsługa projektów unijnych i krajowych

Pokój nr 6

tel. 65 518 69 04

Ewidencja ludności

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych

Zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego 

Pokój nr 8

tel. 65 518 69 17

Wydawanie odpisów aktów: ślubu, urodzenia, zgonu

Pokój nr 7
Pokój nr 9

tel. 65 518 69 30
tel. 65 518 69 03 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pokój nr 11

 tel. 65 518 69 33

Melioracja, wycinka drzew i krzewów, rolnictwo

Pokój nr 12

tel. 65 518 69 07

Decyzje środowiskowe, dzierżawa gruntów rolnych, rolnictwo, łowiectwo

Mienie komunalne: sprzedaż, najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste
Decyzje środowiskowe, zmiana stosunków wodnych, odpady komunalne,

Pokój nr 13

tel. 65 518 69 18

Informatyk

Pokój nr 13a

tel. 65 518 69 16

Księgowość budżetowa, rozliczanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych, płace

Pokój nr 15

tel. 65 518 69 23

Wymiar podatku od nieruchomości, wymiar podatku rolnego i leśnego, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaświadczenia, pomoc publiczna, zwrot akcyzy

Pokój nr 16

tel. 65 518 69 01

Zastępca Skarbnika Śmigla

Pokój nr 17

tel. 65 518 69 19

Sekretariat Burmistrza Śmigla

Pokój nr 18

tel. 65 518 01 39

 Biuro Zarządzania Kryzysowego

Pokój nr 19

tel. 65 518 69 09

Windykacja należności podatkowych, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, sprawozdawczość budżetowa.
Podatek od środków transportowych.

Pokój nr 20

tel. 65 518 69 10

Promocja

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi, Fundusz Sołecki

Pokój nr 21

tel. 65 518 69 11

Skarbnik Śmigla

Pokój nr 22

tel. 65 518 69 26

Ewidencja działalności gospodarczej, dodatki mieszkaniowe, dofinansowanie kształcenia młodocianych

Biuro ds. uzależnień

Pokój nr 23

tel. 65 518 69 08

Oświata, Kadry

Pokój nr 24

tel. 65 518 69 06

Biuro Rady Miejskiej Śmigla

Pokój nr 25

tel. 65 518 69 13

 Dane kontaktowe do kierownictwa oraz pracowników urzędu w poszczególnych wydziałach do pobrania poniżej. 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych