Facebook
Youtube realizowane projekty
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

„Zdalna szkoła – Gmina Śmigiel”

Cele szczegółowe projektu:

Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki.

Rezultaty: wsparcie uzyskało 5 szkół z ternu gminy Śmigiel. Zakupiono 42 laptopy dla uczniów.

 

Wydatki ogółem: 78.000,00 zł.

Wydatki kwalifikowane: 78.000,00 zł

Dofinansowanie/refundacja:  78.000,00 zł.