fb Wirtualny spacer

Upoważnienia Burmistrza Śmigla

W Strefie Ograniczonego Postoju , na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Śmigla, jako zarządcę drogi, dopuszcza się postój pojazdów bez ograniczenia czasowego.
 

 1. Upoważnienie wydawane jest na podstawie wniosku złożonego przez uprawnionych mieszkańców. 
 2. Wniosek należy złożyć do dnia 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma obowiązywać upoważnienie, w Zakładzie Komunalnym w Śmiglu Sp. z o.o., ul. Łukomskiego 19 (Operator Strefy), bądź przez internet na adres strefa@smigiel.pl, w tytule wiadomości wpisując „Wniosek SOP”. Wzór wniosku – załącznik nr 3.
 3. Operator Strefy weryfikuje wnioski pod względem poprawności danych i przedstawia Burmistrzowi Śmigla wykaz wniosków do wydania upoważnienia.
 4. O rozpatrzeniu wniosku Operator informuje wyłącznie w przypadku jego odrzucenia.
 5. Upoważnienia są wydawane od 26 dnia miesiąca w siedzibie Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00. Szczegóły wydawania kart z upoważnieniami reguluje Zarządzenie nr 3/2015 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, z dnia 03.04.2015 roku.
 6. W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego, należy złożyć ponowny wniosek
  z nowymi danymi. Ważność upoważnienia pozostaje bez zmian.

 

O upoważnienie mogą ubiegać się osoby mieszkające przy ulicach, w których obowiązuje Strefa Ograniczonego Postoju, nie posiadające garażu ani miejsca parkingowego na terenie zamieszkania.

 

Mieszkaniec składając wniosek potwierdza, że nie posiada garażu ani miejsca parkingowego na terenie zamieszkania. W przypadku podania nieprawdziwych informacji, Zarządca Drogi ma prawo cofnięcia upoważnienia.

 

Zarządca drogi ma prawo przyznać upoważnienie na inną ulicę niż podaną we wniosku, jeżeli uzna, że ilość pojazdów na danej ulicy uniemożliwi skuteczną rotację.

Zarządca drogi ma prawo odmówić wydania upoważnienia jeżeli:

 

 1. na danej ulicy liczba pozostawionych pojazdów uniemożliwi skuteczną rotację,
 2. właściciel pojazdu otrzymał już w danym okresie upoważnienie na inny samochód,
 3. mieszkaniec nie jest właścicielem pojazdu.

Jednorazowo upoważnienie wydawane jest na okres maksymalnie do 6 miesięcy.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Śmigla, jako zarządca drogi, może wydać czasowe upoważnienie dla osób mieszkających poza strefą, np. na postój samochodu firmy budowlanej na czas remontu budynku.

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych