Facebook
Youtube realizowane projekty

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu

(Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną),

w ramach: Osi Priorytetowej 3 – „Energia”

Działania 3.2. – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
 i mieszkaniowym”

Poddziałania 3.2.1. – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Pragniemy poinformować, że w Gminie Śmigiel z powodzeniem zakończono inwestycję
pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)”. Wartość projektu wyniosła nieco ponad 4,6 mln złotych.

Gmina Śmigiel wyłoniła w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę prac związanych z termomodernizacją budynków Centrum Kultury w Śmiglu i budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu wraz z salą gimnastyczną. Był nim Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o ze Śmigla. 20 czerwca 2017 r. przekazano plac budowy. Wszystkie prace zakończyły się w grudniu 2017 r.

W okresie od 20 czerwca 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. wykonano następujące prace:

- modernizacja wentylacji kuchni, sali jadalnej oraz sal gimnastycznych,

- budowa źródeł ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu ,

- modernizacja oświetlenia,

- instalacja paneli fotowoltaicznych (które zostały zniszczone 5 października przez Orkan Ksawery),

- modernizacja instalacji CO,

- wykonanie kotłowni gazowej opartej na absorpcyjnych pompach ciepła dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu.

 

W budynku Centrum Kultury w Śmiglu wykonano:

- modernizacja instalacji CO,

- modernizacja instalacji elektrycznej,

- instalacja fotowoltaiki,

- wentylacja nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem źródeł ciepła sali widowiskowej,

- termomodernizacja budynku,

- budowa kotłowni gazowej kondensacyjnej.

W marcu 2017 r. wyłoniono wykonawcę - inspektora nadzoru. 28 marca 2017 r. podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad procesem inwestycyjnym trwał przez cały okres trwania prac z budowlanych.

W lipcu wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne, które po zakończeniu inwestycji pełnią funkcję tablic promocyjnych. Tablice zostały zamontowane przy budynku Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej w Śmiglu.

Zgodnie z Aneksem nr 1 powyższego zadania czas na zrealizowanie projektu upływa z dniem 30.07.2018 r.

 

 

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)”

Cele szczegółowe projektu:
• termomodernizacja obiektów – dostosowanie ich do jakości i wymogów UE,
• podniesienie standardu życia mieszkańców miejscowości – Śmigiel i całego powiatu, jeśli chodzi o jakość powietrza,
• poprawa jakości i stanu środowiska naturalnego,
• polepszenie warunków pracy i przebywania w obiektach pracowników, uczniów,
• podniesienie atrakcyjności powiatu i gminy Śmigiel, jako miejsca przyszłego zamieszkania i inwestowania,
• podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
• redukcja dwutlenku węgla w atmosferze,

• promocja OZE i zastosowanie w postaci ogniw fotowoltaicznych.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną wskaźniki:
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.

 

Wydatki ogółem: 5 768 606,82

Wydatki kwalifikowane: 4 623 612,28

Dofinansowanie/refundacja: 3 930 070,41