Facebook
Youtube realizowane projekty

Zasady funkcjonowania Strefy Ograniczonego Postoju

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 366/17
Burmistrza Śmigla
z dnia 17 lipca 2017 r.

 

Zasady funkcjonowania Strefy Ograniczonego Postoju

§ 1

Strefa Ograniczonego Postoju w Śmiglu obowiązuje na ulicach: Aleja Bohaterów, Farna od ul. Kościuszki do Placu Wojska Polskiego, Jagiellońska, Kilińskiego, Kościuszki od Placu Rozstrzelanych do ul. Farnej, Lipowa od Placu Rozstrzelanych do ul. Podgórnej, Matejki, Szkolna, Plac Rozstrzelanych, Plac Wojska Polskiego z wyłączeniem parkingu naprzeciw Urzędu Miejskiego, Podgórna, Św. Wita od ul. Ogrodowej do ul. Farnej.

§ 2

Strefa Ograniczonego Postoju umożliwia bezpłatne pozostawienie pojazdu w obrębie strefy na czas do jednej godziny, z zastrzeżeniem § 10 i 17.

§ 3

Strefa Ograniczonego Postoju nie dotyczy pojazdów jednośladowych.

§ 4

 1. Strefa obowiązuje od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 17.00, natomiast w soboty
  od godziny 10.00 do 13.00, z zastrzeżeniem ust. 2.,
 2. Strefa Ograniczonego Postoju na ulicy Aleja Bohaterów obowiązuje tylko w dni targowe od godziny 10.00 do 13.00.

§ 5

Strefa Ograniczonego Postoju nie obowiązuje w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

§ 6

Rozliczenie czasu postoju odbywa się za pomocą kart zegarowych – załącznik nr 1.

§ 7

Karty zegarowe nabyć można w sklepach znajdujących się w obrębie strefy, oznaczonych odpowiednim znakiem. - załącznik nr 2.

§ 8

Karty zegarowe są kartami umożliwiającymi ich wielokrotne wykorzystanie.

§ 9

Zegar należy ustawić na czas przyjazdu i umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.


§ 10

W Strefie Ograniczonego Postoju, na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Śmigla, jako zarządcę drogi, dopuszcza się postój pojazdów bez ograniczenia czasowego.

§ 11

 1. W upoważnieniu, o którym mowa w § 10 wskazuje się numer rejestracyjny pojazdu oraz ulicę na której ono obowiązuje.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, upoważnienie obowiązuje także na ulicy przyległej (np. w przypadku gdy dostęp do parkingu z przyczyn losowych jest utrudniony).

§ 12

 1. O upoważnienie mogą ubiegać się osoby mieszkające przy ulicach, w których obowiązuje Strefa Ograniczonego Postoju, nie posiadające garażu ani miejsca parkingowego na terenie zamieszkania.
 2. Mieszkaniec składając wniosek potwierdza, że nie posiada garażu ani miejsca parkingowego na terenie zamieszkania. W przypadku podania nieprawdziwych informacji, Zarządca Drogi ma prawo cofnięcia upoważnienia.

§ 13

Jednorazowo upoważnienie wydawane jest na okres maksymalnie do 6 miesięcy.


§ 14

 1. Upoważnienie wydawane jest na podstawie wniosku złożonego przez uprawnionych mieszkańców.
 2. Wniosek należy złożyć do dnia 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma obowiązywać upoważnienie, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o., ul. Łukomskiego 19 (Operator Strefy), bądź przez internet na adres strefa@smigiel.pl, w tytule wiadomości wpisując „Wniosek dot. SOP”. Wzór wniosku – załącznik nr 3.
 3. Operator Strefy weryfikuje wnioski pod względem poprawności danych i przedstawia Burmistrzowi Śmigla wykaz wniosków do wydania upoważnienia.
 4. O rozpatrzeniu wniosku Operator informuje wyłącznie w przypadku jego odrzucenia.
 5. Upoważnienia są wydawane od 26 dnia miesiąca w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00. Szczegóły wydawania kart z upoważnieniami reguluje Zarządzenie nr 3/2015 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, z dnia 03.04.2015 roku.
 6. W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego, należy złożyć ponowny wniosek z nowymi danymi. Ważność upoważnienia pozostaje bez zmian.

§ 15

Zarządca drogi ma prawo przyznać upoważnienie na inną ulicę niż podaną we wniosku, jeżeli uzna, że ilość pojazdów na danej ulicy uniemożliwi skuteczną rotację.

§ 16

Zarządca drogi ma prawo odmówić wydania upoważnienia jeżeli:

 1. na danej ulicy liczba pozostawionych pojazdów uniemożliwi skuteczną rotację,
 2. właściciel pojazdu otrzymał już w danym okresie upoważnienie na inny samochód,
 3. mieszkaniec nie jest właścicielem pojazdu. 

§ 17

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Śmigla, jako zarządca drogi, może wydać czasowe upoważnienie dla osób mieszkających poza strefą, np. na postój samochodu firmy budowlanej na czas remontu budynku.

§ 18

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Strefy Ograniczonego Postoju w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się o ustanowienie dla nich zastrzeżonego miejsca postojowego, tzw. „koperty”, dla celów w/w działalności gospodarczej.

§ 19

 1. Ustanowienie „koperty” odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. Wzór wniosku – załącznik nr 4,
 2. Do wniosku należy dołączyć projekt organizacji ruchu lub mapkę z zaznaczonym miejscem, w którym ma zostać ustanowione zastrzeżone miejsce postojowe,
 3. Wniosek należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o., ul. Łukomskiego 19,
 4. Informacje o rozpatrzeniu wniosku można uzyskać pod numerem telefonu 728 339 272,
 5. Procedury związane z utworzeniem „koperty” mogą trwać do 30 dni (w przypadku złożenia wniosku bez projektu organizacji ruchu czas może się wydłużyć)
 6. „Koperta” może być ustanowiona na minimum 6 miesięcy,
 7. Koszty utworzenia, oznakowania i utrzymania „koperty” ponosi Wnioskodawca.

§ 20

 1. Strefa Ograniczonego Postoju wyrażona jest znakiem drogowym B-39 (załącznik nr 5).
 2. Kary za niestosowanie się do znaków drogowych przewiduje ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks wykroczeń. 

§ 21

Za przestrzeganie zasad obowiązujących w Strefie Ograniczonego Postoju odpowiada Straż Miejska.


 

Pliki do pobrania: