fb Wirtualny spacer
02 lutego 2016

Burmistrz Śmigla ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą

BURMISTRZ ŚMIGLA

ogłasza

nabór na wolne stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą

w Wydziale Infrastruktury

 Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

 

  1. I.                   Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą

 

  1. II.                Wymagania niezbędne:

 

  • posiadanie wykształcenia wyższego;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    

    publicznych;

  • ● posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na  

    określonym stanowisku;

  • ● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  • ● posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  • ● udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy;
  • ● znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, drogach publicznych, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo budowlane.

III.             Wymagania dodatkowe:

                  ● umiejętność planowania i organizacji pracy;

      ● samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność                 

         i umiejętność pracy w zespole;

                  ● znajomość języka obcego;

                  ● prawo jazdy kat. B;

                  ● odporność na stres.

 

IV.              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:                  

1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku.

2) Zarządzanie, utrzymanie i ewidencja dróg gminnych.

3) Administrowanie drogami wewnętrznymi  oraz ich  utrzymanie.

4) Załatwianie spraw związanych z nadawaniem kategorii dróg.

5) Nadzór nad strefą ograniczonego postoju.

6) Dokonywanie zmian w organizacji ruchu drogowego.

7) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

8) Uzgadnianie lokalizacji zjazdów oraz lokalizacji urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu  

    drogowego.

9) Przygotowywanie planów wraz z szacowaniem kosztów w zakresie budowy i remontów dróg

    będących  własnością gminy.

10) Koordynowanie i realizacja zadań w zakresie budowy, remontów i ochrony dróg.

11) Współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych w odniesieniu do dróg przebiegających przez

      gminę.

12) Przygotowanie na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych bądź własnych     

       opracowań, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w procedurze zamówień   

       publicznych na wybór wykonawców robót, dostaw i usług.

13) Wybór wykonawców robót, usług i dostaw w zakresie drogownictwa poza procedurą zamówień

      publicznych.

14) Koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych w zakresie

      drogownictwa.

15) Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych dokumentów w celu ubiegania się o

      dofinansowanie inwestycji drogowych z źródeł zewnętrznych.

16) Kontrolowanie realizacji, rozliczanie, sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie do

      eksploatacji zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie drogownictwa.

17) Uzgadnianie na wniosek starosty projektów zezwoleń lub zmiany zezwoleń na wykonywanie

      przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

18) Realizacja zadań gminy w zakresie transportu publicznego.

19) Prowadzenie książek obiektów budowlanych.

20) Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów pod kątem zgodności z planowanymi i

      realizowanymi inwestycjami gminnymi.

 21) Opracowanie założeń programowych planów gospodarczych gminy.

 22) Przygotowanie ocen, prognoz i informacji dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

 23) Udział w opracowaniu (aktualizacji) wieloletnich prognoz finansowych.

 24) Udział w opracowaniu (aktualizacji) planu rozwoju lokalnego gminy oraz strategii rozwoju  

       gminy.

 25) Współudział przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu

       gminy.

26) Przygotowywanie projektów uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza.

 

            

V. Warunki pracy na stanowisku:

1)      miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla,  pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

2)      rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

3)      wymiar czasu pracy: pełen etat

 

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy ,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

5) zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność kandydata do wykonywania obowiązków wynikających z przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego (po rozpatrzeniu naboru),

 

6) oświadczenie:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- stwierdzające, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw   

   publicznych,

- o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb   

   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku     

  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.),

 

7) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności,

ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2016 roku w zamkniętej kopercie

z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór stanowisko

ds. zarządzania infrastrukturą - nie otwierać ”:

 

a) osobiście w godzinach pracy urzędu,

b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 518-01-39

 

IX. Informacje dodatkowe:

1)      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

       niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

       i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

2)      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej         (www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla   

3)      Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty.

 

Śmigiel, dnia 2 lutego 2016r.

 

                                                     Burmistrz Śmigla                                                                                  

                                               /-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych