fb
16 lutego 2021

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

KOMUNIKAT

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY 

O DOPŁATĘ DO CZYNSZU 

FINANSOWANY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dopłata do czynszu przysługuje:

- najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie),

- osobom, które  najmowały lub podnajmowały lokal mieszkalny  przed dniem 14 marca 2020 r.,  

- osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,

- osobom, którym nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,

Wnioskodawca,

musi spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego!!!

Szczegółowe informacje na temat przyznania dodatku mieszkaniowego można uzyskać w Urzędzie Miejskim Śmigla Plac Wojska Polskiego 6  pod  nr tel. 65 5186 908.

Warunkiem przyznania dopłaty do czynszu jest zamieszczenie adnotacji na wniosku o dodatek o treści:  „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”

Termin składania wniosku  do 31 marca 2021 r.   

Do wniosku należy dołączyć: 

- wypełnione oświadczenie (dotyczy najmu/podnajmu lokalu mieszkalnego) załączone do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,

- wypełnione oświadczenie o średnich miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny za rok 2019,

- dokument potwierdzający fakt najmu/podnajmu innego lokalu w dniu 14 marca 2020 r. oraz wysokość czynszu według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500,00 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
Eu baner Eu baner Eu baner