Facebook
Youtube

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Śmigiel, 11.05.2018 r.

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Najistotniejszą zmianą było wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada obowiązek na Burmistrza związany z pobieraniem opłat za usługi wodne związane z zmniejszeniem retencji.

Obowiązek uiszczania opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji terenowej nakładany będzie na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ustawy Prawo wodne).

Otwartymi systemami kanalizacji deszczowej są np.: korytka odwadniające, rynsztoki, rynny, rowy, systemy odwodnień profili dróg, chodników oraz  innych powierzchni utwardzonych. Natomiast zamknięte systemy kanalizacji deszczowej to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami. Terenami nieskanalizowanymi są obszary pozbawione sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 270 ust 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy. Wskazano, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Burmistrza Śmigla dostarczając wypełnione oświadczenie (plik do pobrania).

Burmistrz Śmigla, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla lub na rachunek bankowy urzędu miasta, wskazany w informacji.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek za usługi wodne wynoszą:

1.      Bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50zł za 1m2 na 1 rok,

2.      Z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a.      do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1m2 na 1 rok,

b.      od 10% do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1m2 na 1 rok,

c.       powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1m2 na 1 rok.

 

                                                                     Burmistrz Śmigla

                                                             /-/ Małgorzata Adamczak

Pliki do pobrania: