fb Wirtualny spacer
01 października 2015

Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Zarządzenie Nr 104/15 Burmistrza Śmigla

z dnia 1 października 2015r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/503/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

 

§ 1

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii na temat projektu programu, o którym mowa w § 1.

 

§2.

Określa się:

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 1 października 2015 r.,

2) termin zakończenia konsultacji na dzień 16 października 2015 r.,

3) zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji – Gmina Śmigiel.

 

§3.

Ustala się następujący sposób oraz tryb zgłaszania opinii oraz ich formę:

1) Opinia winna mieć formę pisemną z oznaczeniem organizacji od której pochodzi.

2) Opinie należy doręczyć do Urzędu Miejskiego Śmigla w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres dklecha@smigiel.pl

3) Konsekwencją przeprowadzonych konsultacji będzie rozpatrzenie przez Radę Miejską Śmigla projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

§4.

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Śmigla, na stronie internetowej www.smigiel.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Śmigla.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Zał.nr 1 do zarządzenia Nr 104/15 Burmistrza Śmigla z dnia 1 października 2015 r. - projekt programu współpracy - do pobrania poniżej.

 

                                                                                                     Burmistrz Śmigla
                                                                                                    /-/ Małgorzata Adamczak 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych