fb Wirtualny spacer
08 lutego 2021

Konkurs "Jak spędzam czas wolny w pandemii"

Regulamin konkursu plastycznego
„Jak spędzam czas wolny w pandemii”

 • 1

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu plastycznego, zwanego dalej: Konkursem, jest Burmistrz Śmigla oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, adres: Urząd Miejski Śmigla z siedzibą w Śmiglu (64-030), przy pl. Wojska Polskiego 6.
 2. Konkurs będzie trwał od 10 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
 3. Należy przedstawić własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną na kartce w formacie A4 przedstawiającą wymarzony sposób na spędzenie czasu wolnego w pandemii.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 11 marca 2021 r. na stronie www.smigiel.pl.
 5. W konkursie może wziąć udział każde dziecko z gminy Śmigiel, uczęszczające do klas I - III.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

 • 2

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy do urny na dokumenty znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego Śmigla do 26 lutego 2021 r. do godziny 14:00.
 2. Do pracy powinna zostać dołączona kartka z informacjami:

- imię i nazwisko dziecka,

- rok urodzenia dziecka,

- miejscowość,

- kontaktowy numer telefonu.

 1. O dochowaniu terminu dostarczenia pracy decyduje moment doręczenia.
 2. Dostarczenie pracy bez zamieszczenia wszystkich danych, o których mowa w § 2 pkt 2 traktowane będzie jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Praca taka nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, o których mowa w § 2 pkt 2.
 4. Uczestnik Konkursu może dostarczyć nie więcej niż jedną pracę plastyczną.
 5. Dostarczenie pracy oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie, publikację pracy w mediach społecznościowych, Witrynie Śmigielskiej oraz na stronie www.smigiel.pl oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. 
 • 3

Zasady przyznawania nagród w konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 11 marca 2021 r. na stronie www.smigiel..

 

 • 4

Odbiór nagród rzeczowych

 1. Osobisty odbiór nagród odbędzie się w Urzędzie Miejskim Śmigla lub w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza laureat.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień Regulaminu.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa.

 

 • 5

Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu oświadcza, że autor przesłanych prac wyraził zgodę na wykorzystanie jego pracy w konkursie oraz zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.
 2. Organizator z chwilą wydania nagrody nabywa na własność nagrodzonych prac oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonych prac, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu oryginałami prac oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których prace utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania oryginału albo egzemplarzy,
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,
  4. modyfikowanie pracy w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów pracy lub całości.
 3. Laureatowi oraz autorowi pracy nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z pracy na każdym odrębnym polu eksploatacji.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych prac, odpowiedniego opracowywania prac. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nagrodzonej pracy w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.

 

 • 6

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe uczestników konkursu, w tym autorów prac będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, urzadmiejski@smigiel.pl.
 3. Dane osobowe uczestników, w tym autorów prac będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników, w tym autorów prac nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO –  (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w konkursie): dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Uczestnikom, w tym autorów prac przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 7. Uczestnikom, w tym autorów prac przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, w tym autora prac wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko autora pracy wraz z miejscowością, w której zamieszkuje w wynikach konkursu publikowanych w Internecie.

 

Inspektorem ochrony danych jest Pan Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.smigiel.pl Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.
 4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

 

 
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych