fb Wirtualny spacer
03 lipca 2015

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Śmiglu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Śmigla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Kościuszki 21, na działce oznaczonej nr geod. 590 o pow. 0.10.58 ha, zapisanego w księdze wieczystej PO1K/00034371/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie:

Położenie

Nr

KW

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości [zł]

numer geodezyjny działki / powierzchnia działki w [ha]

powierzchnia mieszkalna z pomieszczeniami przynależnymi

[m2]

udział lokalu w częściach wspólnych

lokalu z pomieszczeniami przynależnymi

udział w gruncie

razem

Śmigiel

ul. Kościuszki 21/3

PO1K/00034371/7

590

0.10.58

49,65

4965/31285

19.894,-

9.106,-

29.000,-

Lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze składa się z:

Dwóch pokoi, kuchni i łazienki o łącznej pow. 44,45 m2. Do w/w lokalu przynależy: skrytka nr 3/5 o pow. 5,20 m2.

Powierzchnie wspólne:

- klatka schodowa na parterze, o  pow. 11,20 m2, klatka schodowa na I piętrze, o  pow. 17,20 m2,

- klatka schodowa na poddaszu o  pow. 14,80 m2,korytarz poddasza, o  pow. 5,75 m2, strych, o pow. 28,70 m2, piwnica - pralnia, o pow. 15,28 m2, dwa korytarze piwnicy, o łącznej  pow. 10,80 m2. RAZEM: 103,73 m2.

Księga wieczysta PO1K/00034371/7, prowadzona dla w/w nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń. Cena sprzedaży lokalu podana w wykazie obowiązuje do dnia 17.12.2015 roku.

Dla działki nr geod. 590 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym jako struktura przekształceń i intensyfikacji rozwoju osadniczego.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 29 maja 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotowy lokal można będzie oglądać na miejscu dnia 04 sierpnia 2015 roku w godzinach 13:00 do 14:00. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śmiglu  (pokój Nr 14). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 3.000,00 zł, w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 86670003 0000 0244 2000 0030 w terminie do dnia 05 sierpnia 2015 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 290,- zł. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Śmigla  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla
tel. (0-65) 5 186 912 (pokój nr 5).

                                                                                            Burmistrz Śmigla

                                                                                      /-/ Małgorzata Adamczak

 

INFORMACJA DO PRZETARGU

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

4) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

5) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

6) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

7) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

8) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

9) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

10) Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych