fb Wirtualny spacer
10 lutego 2016

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Śmiglu

Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Śmiglu, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00033205/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie:

Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Cena [zł]

588/11

588/13

0.00.32

0.07.74

PO1K/00033205/6

PO1K/00033205/6

 

Śmigiel, gmina Śmigiel

Działka budowlana, niezabudowana objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel

35.500,- zł + 23% VAT

Księga wieczysta nr PO1K/00033205/6, prowadzona dla w/w nieruchomości w dziale IV nie wykazuję żadnych obciążeń, natomiast w dziale III w/w księgi wieczystej wpisano:

1. dom mieszkalny usytuowany na działce 588 stanowi zabytek - wpisany do rejestru zabytków pod nr 1752/A,

2. Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: nieodpłatna służebność drogi - prawo przejścia i przechodu przez działkę gruntu nr 588/2 o obszarze 0,0032ha na rzecz każdorazowych właścicieli działki gruntu nr 588/7 objętej KW 34824 oraz każdorazowych właścicieli działki gruntu nr 588/9 objętej KW 47254 o treści § 3 ustanowienia służebności z dnia 30.09.2008 roku.

W/w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXII/281/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 04 sierpnia 2005 roku) omawiane działki zlokalizowane są w terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową, w tym handel z prawem wprowadzenia funkcji mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem – „U/MN”.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śmiglu  (pokój Nr 14). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 5.000,00 zł, w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030 w terminie do dnia 10 marca 2016 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Postąpienie z VAT-em nie może wynosić mniej niż 440,- zł. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Śmigla  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla tel. 65 5 186 912 (pokój nr 5).

 

                                                                       Burmistrz Śmigla

                                                                /-/ Małgorzata Adamczak

INFORMACJA DO PRZETARGU

 

  1. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

4) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

5) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

6) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

7) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

8) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

9) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

10) Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych