fb Wirtualny spacer
24 czerwca 2015

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2015 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.,z 2014, poz.1118 z póżn.zm.) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.


Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. ZADANIA:
1. w zakresie turystyki
a) Imprezy promujące walory śmigielskiej kolejki wąskotorowej jako atrakcji turystycznej w gminie Śmigiel


JEDNA OFERTA MOŻE DOTYCZYĆ TYLKO JEDNEGO ZADANIA SPOŚRÓD WYŻEJ WYMIENIONYCH
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z projektem budżetu Gminy Śmigiel na 2015 rok.

1. W zakresie działalności turystycznej – 800,00 zł

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2014r. (wysokość przyznanych dotacji;
1.W zakresie turystyki 800,00zł.

IV. Forma realizacji zadania: WSPARCIE

Oferty należy składać do dnia 17.07.2015 r. w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pok. nr 23, tel. 0-65 518-69-08. Decyduje data wpływu.

Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r,poz.1118 z późn.zm.).

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz.25).

Zasady i warunki przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2015 r.

1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami:
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zmianami),
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2013, poz.
885 ze zmianami),
• „Programem współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015 ze zm.”.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
3. Burmistrz Śmigla może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania
znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą
zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności
podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza
Śmigla z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć
na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację
zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje
umowa pomiędzy Gminą a oferentem.
6. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.
7. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na
realizacje zadań powinny spełniać warunki ogólne:
a) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej
osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami
finansowymi i rozliczenia,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z
zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny,
oszczędny i terminowy,
c) wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i
odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.
8. Termin i sposób składania ofert:
a) kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do
17 lipca 2015 r. w Urzędzie Miejskim Śmigla,
b) oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We
wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny
za wykonanie zadania,
c) do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
• kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
- Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od
tego, kiedy został wydany,
• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego
rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(- ów),
d) w ofercie nie należy zmieniać układu pytań,
e) należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli
którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy
to jasno zaznaczyć, np. wpisać nie dotyczy,
f) oferta powinna zostać przygotowana na podstawie art. 14 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
9. Warunki i termin realizacji zadania:
1) Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadnia zobowiązuje się do wykonania zadnia w
trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie .
2) Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy,
chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
3) Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze
środków budżetu Gminy Śmigiel, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego
sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o
wsparcie zadania publicznego.
4) Termin realizacji zadnia: 25.06.2015 r. – 31.12.2015 r.
5) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu
umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej
Gminy Śmigiel oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Śmigla.
10. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1) Oferta musi być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.
2) Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego zadania spośród wymienionych w części I.
3) Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania
oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, lub ustanowionego pełnomocnika
zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
4) Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie podlegają
procedurze uzupełnienia braków formalnych.
5) Uzupełnienia braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
a) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie
został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania
zobowiązań majątkowych.
b) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do
zaciągania zobowiązań majątkowych.
c) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę
uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.
6) Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz
z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych
podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji
publicznej oraz na stronach internetowych Gminy Śmigiel w terminie ustalonym w
ogłoszeniu o konkursie. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą
uzupełniać w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy.
7) W przypadku nieusunięci braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta
zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego uzupełnienia.
8) Otwarcia ofert dokonają pracownicy organizujący konkurs.
9) Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10) Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną
przez Burmistrza Śmigla.

Ocenie podlegają następujące kryteria
merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania:
- do 10% - 1 punkt
- powyżej 10% do 15% - 2 punkty
- powyżej 15% do 20% - 3 punkty
- powyżej 20% do 25% - 4 punkty
- powyżej 25% - 5 punktów
zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
Wymagany wkład własny: minimum 8% wartości projektu środki własne finansowe

Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 35

Liczba punktów wymagalnych: 15

Liczba uzyskanych punktów stanowi średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez oceniających

Ocenie podlegają następujące kryteria zawarte w karcie oceny oferty.
KARTA OCENY OFERTY

Nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………..
Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………..


L.P. RODZAJ KRYTERIUM PUNKTY 0-5
MERYTORYCZNA WARTOŚĆ ZADANIA
1. Charakter zaproponowanego zadania jest zgodny z ogłoszeniem Burmistrza Śmigla
2. Celowość realizacji zadania – uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie.
3. Przewidywane efekty realizacji zadania.
BUDŻET
4. Prawidłowość i przejrzystość budżetu- czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny (zrozumiały).
5. Rodzaj i celowość planowanych kosztów – klarowność kalkulacji kosztów, realność stosowanych stawek jednostkowych.
6. Finansowy wkład własny –podział punktów zależny od jego wysokości:
do 10% - 1 punkt
powyżej 10% do 15% - 2 punkty
powyżej 15% do 20% - 3 punkty
powyżej 20% do 25% - 4 punkty
powyżej 25% - 5 punktów
POTENCJAŁ REALIZACYJNY
7. Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy – doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnionych i wolontariuszy.
OGÓŁEM

5. Postanowienia końcowe
Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.

 

                                                                         Z upoważnienia Burmistrza Śmigla
                                                                       Zastępca Burmistrza
                                                                    /-/Marcin Jurga

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych