fb Wirtualny spacer
24 listopada 2021

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2022 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Konkursy są adresowane do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami:

·        ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),

·        ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1175 ze zm.),

·        „Programem współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

 

Rodzaje zadań:

1)     polityka społeczna:

a)     pomoc w rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychicznej osób niepełnosprawnych,

b)     imprezy integracyjne osób ze schorzeniami przewlekłymi,

c)     aktywizacja społeczna młodzieży z małych środowisk,

d)     promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej,

e)      aktywizacja społeczeństwa wspierająca rozwój wspólnot lokalnych i prowadzenia działań na rzecz gminy,

f)      działalność na rzecz seniorów,

g)      znoszenie barier architektonicznych na terenie gminy Śmigiel.

 

2)     Rozwoj i upowszechnianie kultury fizycznej:

Zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej:

a)    związane z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży,

b)    podejmujące działania edukacyjne i profilaktyczne w celu promocji zdrowego stylu życia,

c)    organizacja znaczących dla gminy imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim,

d)    rozwój sportu osób niepełnosprawnych,

e)    pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej.

 

3)     kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)     wspieranie działań propagujących folklor poprzez taniec i muzykę ludową,

b)     imprezy propagujące twórczość artystyczną dzieci i młodzieży,

c)     edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,

d)     podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

e)     pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,

f)       działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

4)      turystyka:

a)    imprezy promujące walory śmigielskiej kolejki wąskotorowej jako atrakcji turystycznej w gminie Śmigiel,

b)    rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Śmigiel,

 

5)     ekologia i ochrony zwierząt:

a)    opieka nad bezdomnymi zwierzętami

 

Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje oferty zadań publicznych, których realizacja rozpocznie się nie prędzej niż 1 stycznia 2022 roku, a zakończy nie później niż 30 listopada 2022 r.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z projektem budżetu Gminy Śmigiel na rok 2022:

1.      polityka społeczna – 24 000,00 zł

2.      Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej – 18 000,00 zł

3.      kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 64 000,00 zł

4.      turystyka – 1 600,00 zł

5.      ekologia i ochrony zwierząt – 4 000,00 zł

 

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Forma realizacji zadania:
WSPARCIE/POWIERZENIE

 

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 15.12.2021 r. w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs 2022 – rodzaj zadania” w biurze podawczym (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Decyduje data wpływu.

 

Pełna treść ogłoszeń konkursowych dostępna jest pod adresami:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2022 r. z zakresu polityki społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2022 r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2022 r. z zakresu turystyki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2022 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2022 r. wspierających działania propagujące folklor poprzez taniec i muzykę ludową

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych