fb Wirtualny spacer
27 listopada 2020

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2021 r.

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2021 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Konkursy są adresowane do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1175 ze zm.),
 • „Programem współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Rodzaje zadań:

 • polityka społeczna:
  1. pomoc w rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychicznej osób niepełnosprawnych,
  2. imprezy integracyjne osób ze schorzeniami przewlekłymi,
  3. aktywizacja społeczna młodzieży z małych środowisk,
  4. promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej,
  5. aktywizacja społeczeństwa wspierająca rozwój wspólnot lokalnych i prowadzenia działań na rzecz gminy,
  6. działalność na rzecz seniorów,
  7. znoszenie barier architektonicznych na terenie gminy Śmigiel.

 

 • Rozwoj i upowszechnianie kultury fizycznej:

Zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej:

 1. związane z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży,
 2. podejmujące działania edukacyjne i profilaktyczne w celu promocji zdrowego stylu życia,
 3. organizacja znaczących dla gminy imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim,
 4. rozwój sportu osób niepełnosprawnych,
 5. pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej.
 • kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  1. wspieranie działań propagujących folklor poprzez taniec i muzykę ludową,
  2. imprezy propagujące twórczość artystyczną dzieci i młodzieży,
  3. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
  4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
  5. pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
  6. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

 • turystyka:
  1. imprezy promujące walory śmigielskiej kolejki wąskotorowej jako atrakcji turystycznej w gminie Śmigiel,
  2. rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Śmigiel,
 • ekologia i ochrony zwierząt:
  1. opieka nad bezdomnymi zwierzętami

 

Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje oferty zadań publicznych, których realizacja rozpocznie się nie prędzej niż 1 stycznia 2021 roku, a zakończy nie później niż 30 listopada 2021 r.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z projektem budżetu Gminy Śmigiel na rok 2021:

 1. polityka społeczna – 24 000,00 zł
 2. Rozwoj i upowszechnianie kultury fizycznej – 27 500,00 zł
 3. kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 69 000,00 zł
 4. turystyka – 3000,00 zł
 5. ekologia i ochrony zwierząt – 3000,00 zł

 

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Forma realizacji zadania:
WSPARCIE/POWIERZENIE

 

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs 2021 – kategoria rodzaju zadania” w urnie na dokumenty mieszczącej się w holu Urzędu Miejskiego Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Decyduje data wpływu.

 

Pełna treść ogłoszeń konkursowych dostępna jest pod adresami:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2021 r. z zakresu polityki społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2021 r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2021 r. z zakresu turystyki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2021 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2021 r. wspierających działania propagujące folklor poprzez taniec i muzykę ludową

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych