fb Wirtualny spacer
10 października 2017

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w Olszewie

Zarządzenie Nr 387/17

Burmistrza Śmigla

z dnia 09 października 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Olszewie, Wydorowie, Glińsku oraz powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam,
co następuje:

§ 1.

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony niżej opisanych gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy:

Lp.

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

  1.  

140 cz.

1.45.00

PO1K/00037550/7

Olszewo

  1.  

35 cz.

0.12.60

PO1K/00037720/0

Wydorowo

  1.  

53/2 cz.

0.16.00

PO1K/00035006/5

Glińsko

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, co najmniej
na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu oraz na stronie internetowej i w BIP-ie urzędu.

 

§ 3.

Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia czynności przetargowych
w następującym składzie:

Przewodniczący – Adam Kubiak

Członkowie:

-          Joanna Szudra

-          Rafał Szumacher

-          Hanna Skałecka

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

       Burmistrza Śmigla                                                                                        /-/ Małgorzata Adamczak

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 387/17

Burmistrza Śmigla

z dnia 09 października 2017r.  

                                     

OGŁOSZENIE

 Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony niżej opisanych gruntów rolnych położonych w:

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

Opis

nieruchomości

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w zł.

1.

140 cz.

1.45.00

PO1K/00037550/7

Olszewo

RV-1.06.00

ŁV-0.32.00

N-0.07.00

345,05

2.

35 cz.

0.12.60

PO1K/00037720/0

Wydorowo

RIVb-0.08.68

RV-0.03.92

42,14

3.

53/2 cz.

0.16.00

PO1K/00035006/5

Glińsko

Ps-0.16.00 do przedmiotowej działki brak dojazdu

33,56

 

Księgi Wieczyste prowadzone dla w/w nieruchomości nie posiadają obciążeń i zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla
 – pokój nr 14 o godzinie:

  • dz. nr geod. 140 cz. – 9.00 godz.
  • dz. nr geod. 35 cz. – 9.30 godz.
  • dz. nr geod. 53/2 cz. – 10.00 godz.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (oryginał wpłaty wadium podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu). Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla w terminie do 10 listopada 2017 r. w kwocie:

  • dz. nr geod. 140 cz. – 35,00zł.
  • dz. nr geod. 35 cz. - 4,50zł.
  • dz. nr geod. 53/2 cz. – 3,50zł.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.

Wysokość czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność do 31.08.2018 r. za dzierżawiony grunt. W kolejnych latach czynsz dzierżawny będzie, ustalany zgodnie z Zarządzeniem Nr 383/14 Burmistrza Śmigla z dnia 31 marca 2014r.

Umowa dzierżawy dla działki nr geod.: 140 cz., 35cz. i 53/2 cz. zostanie podpisana na okres od 16.11.2017r. do 31.08.2020r. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w terminie
10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Burmistrz Śmigla z uzasadnionych przyczyn zastrzega sobie unieważnienie przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla tel. 65 518 69 18 pokój 13.

 

                                                                       Burmistrza Śmigla

                                                                 /-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych