Facebook
Youtube

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Przysiece Polskiej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 357/17 Burmistrza Śmigla z dnia 08 czerwca 2017 r.  

OGŁOSZENIE

Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Przysiece Polskiej:

 

Nr geod. działki

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości  [zł]

213/22

 

0.23.57

 

 

PO1K/00049212/3

 

Przysieka Polska, gmina Śmigiel

Dla działki o nr geod. 213/22 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym jako rolnicza przestrzeń produkcyjna z możliwością wykorzystania dla rozwoju funkcji pozarolniczych. Działka objęta jest decyzją na budowie parkingu, znak WI.6733.31.2016.HS z dnia 27.09.2016 roku

83.000,- zł

+ 23% VAT

 

418/15

0.24.15

 

PO1K/00029662/6

Przysieka Polska, gmina Śmigiel

Dla działki o nr geod. 418/15 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym jako rolnicza przestrzeń produkcyjna z możliwością wykorzystania dla rozwoju funkcji pozarolniczych. Działka objęta jest decyzją na budowie parkingu, znak WI.6733.31.2016.HS z dnia 27.09.2016 roku

87.000,- zł

+ 23% VAT

 

 

Księgi wieczyste nr PO1K/00049212/3 i PO1K/00029662/6, prowadzone
dla w/w nieruchomości nie wykazują żadnych obciążeń w dziale III i IV.

Ceny sprzedaży nieruchomości podane w wykazie obowiązują do dnia 09.03.2018 roku.

Gmina Śmigiel sprzedaje w/w nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów
i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca
na własny koszt.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Śmiglu  (pokój Nr 14):

  • Dla działki nr geod. 213/22, położonej w Przysiece Polskiej o godz. 9.00,
  • Dla działki nr geod. 418/15, położonej w Przysiece Polskiej o godz. 9.30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 11.000,00 zł dla działki o nr geod. 213/22 i w wysokości 12.000,00 zł dla działki o nr geod. 418/15, w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy
w Śmiglu nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030 w terminie do dnia 10 lipca 2017 roku.
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie z VAT-em nie może wynosić mniej niż 1.030,-zł, dla działki o nr geod. 213/22.

Postąpienie z VAT-em nie może wynosić mniej niż 1.080,-zł, dla działki o nr geod. 418/15.

Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Śmigla  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla
tel. (65 5186918, pokój nr 13).

 

                                                                                                         Burmistrz Śmigla

                                                                                                   /-/ Małgorzata Adamczak