fb
29 stycznia 2021

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

  1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  • Kryteria rekrutacji:
  1. Na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.), mające jednakową wartość:

L.p.

Kryteria rekrutacji

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821)

 

Dokumenty, o których mowa w punktach od 2 do 7 należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie               z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

  1. Na II etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się następujące kryteria ustalone przez organ prowadzący, za które można uzyskać określoną liczbę punktów:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1

2

3

4

1.

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie wychowującego dziecko

3

oświadczenie

2.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego

2

oświadczenie

3.

Rodzeństwo dziecka ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego

4

oświadczenie

4.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka korzystają ze świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

6

zaświadczenie

5.

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym

10

oświadczenie

Wszystkie oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

  1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

 

L.p.

Czynność

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 lutego 2021 r. godz.800

do 9 marca 2021 r.

godz. 1500

od 1 czerwca 2021 r.

godz. 800

do 8 czerwca 2021 r.

godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

od 10 marca 2021 r.

do 23 marca 2021 r.

od 9 czerwca 2021 r.

do 14 czerwca 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 marca 2021 r.

godz. 1200

14 czerwca 2021 r.

godz. 1200

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 24 marca 2021 r.

od godz. 1200

do 2 kwietnia 2021 r.

godz. 1500

od 14 czerwca 2021 r.

od godz. 1200

do 22 czerwca 2021 r.

godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6 kwietnia 2021 r. godz. 1200

23 czerwca 2021 r.

godz. 1200

 

 

 

Uwaga!

Rodzice dzieci już przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych (dla dzieci spoza obwodu danej szkoły podstawowej):

 

  • W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się wyłącznie kryteria określone przez organ prowadzący:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1

2

3

4

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny we wskazanej szkole podstawowej

8

oświadczenie

2.

Kandydat uczęszczał do przedszkola wchodzącego w skład danego zespołu szkół lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

8

oświadczenie

3.

Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje  w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej

8

zaświadczenie

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych                     w zapewnieniu mu należytej opieki

8

oświadczenie

 

Wszystkie oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

 

 

 

 

 

  • Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

L.p.

Czynność

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 lutego 2021 r. godz.800

do 9 marca 2021 r.

godz. 1500

od 1 czerwca 2021 r.

godz. 800

do 8 czerwca 2021 r.

godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

od 10 marca 2021 r.

do 23 marca 2021 r.

od 9 czerwca 2021 r.

do 14 czerwca 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 marca 2021 r.

godz. 1200

14 czerwca 2021 r.

godz. 1200

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 24 marca 2021 r.

od godz. 1200

do 2 kwietnia 2021 r.

godz. 1500

od 14 czerwca 2021 r.

od godz. 1200

do 22 czerwca 2021 r.

godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6 kwietnia 2021 r. godz. 1200

23 czerwca 2021 r.

godz. 1200

 

UWAGA: Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia.

 

 

Burmistrz Śmigla

 /-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych