Facebook
Youtube realizowane projekty

Uwaga – zmiana kryterium uprawniającego do stypendium szkolnego

Uwaga – zmiana kryterium uprawniającego do stypendium szkolnego

W związku ze zmianą kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, od 01 października 2018 r. ulega zmianie wysokość kwoty kwalifikującej do ubiegania się o stypendium szkolne.
Od 01 października 2018 r. kryterium kwalifikujące do pomocy wynosić będzie:

Dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.

Dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu informuje, że termin składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych upływa z dniem 17.09.2018 r. W przypadku słuchaczy kolegiów termin upływa z dniem 15.10.2018 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dz.U. z dnia 13 lipca 2018 r. poz. 1358.