Facebook
Youtube realizowane projekty

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż w okresie od 03 września do 17 września 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu
będą przyjmowane
wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.
(w przypadku słuchaczy kolegiów termin składania wniosków upływa z dniem15 października 2018 r.)


Wnioski dostępne są w punkcie informacyjnym  Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu oraz na stronie internetowej (zakładka – Świadczenia i usługi)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego w rodzinie dochód nie przekracza 514,00 zł netto na osobę (świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe pod warunkiem udokumentowania fakturami, rachunkami, dowodami wpłat i innymi dokumentami, poniesionych przez rodzica/opiekuna lub ucznia kosztów zakupu: pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym w tym podręczników, a także biletów miesięcznych, zakwaterowania, udziału w zajęciach edukacyjnych.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 655-180-969 wew.22, bądź osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu, pok. 9 /I piętro/.

Informacje, druki wniosków oraz druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.ops.smigiel.pl w zakładce – Świadczenia i usługi.


         Ośrodek Pomocy Społecznej

w Śmiglu