fb Wirtualny spacer
20 października 2017

Zarządzenie Nr 392/17 z dnia 19 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 392/17

Burmistrza Śmigla

z dnia 19 października 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych
w Śmiglu przy ul. Tadeusza Kościuszki i przy ul. Łukomskiego  przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłasza się wykaz niżej opisanych nieruchomości gruntowych, położonych w Śmiglu przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres od 10.11.2017 roku
do 31.10.2018 roku:

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości

Miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego

w zł

Terminy wnoszenia opłat

numer geodezyjny działki / powierzchnia działki w [ha]

Przeznaczenie nieruchomości

Śmigiel ul. Jarosława Iwaszkiewicza, gmina Śmigiel

PO1K/00036714/8

Część działki 985/2

o pow. 0.00.06

Część nieruchomości, przeznaczona pod usytuowanie i funkcjonowanie pojemników na używaną odzież

80,00 + 23%VAT

Czynsz będzie płatny z góry do 10 – go każdego miesiąca.

Na Dzierżawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

Śmigiel ul. Łukomskiego, gmina Śmigiel

BOH

Część działki 844

o pow. 0.00.02

Część nieruchomości, przeznaczona pod usytuowanie i funkcjonowanie pojemników na używaną odzież

W księdze wieczystej PO1K/00036714/8 w dziale III wpisana jest służebność drogi - prawo przejścia i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 578/33 objętej KW 47110 przez działkę 1506 oraz służebność przesyłu przez działki 1762/18, 1762/20.

 

§ 2.

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 19 października 2017 roku do dnia
09 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla a także zamieszcza się go na stronie internetowej urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu zamieścić należy w prasie lokalnej.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Śmigla

                                                                                                   /-/ Małgorzata Adamczak 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych