Facebook
Youtube

Zarządzenie dot. nieruchomości gruntowej w Śmiglu przy ul. Staszica przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 349/17 Burmistrza Śmigla z dnia 11 maja 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Śmiglu przy ulicy Staszica, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, położonej w Śmiglu przy ulicy Staszica, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres
od 01.06.2017 roku do 31.05.2020 roku:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

1.

cz. 108/2

0.01.92

PO1K/00032540/9

Śmigiel, ul. Staszica

Nieruchomość stanowiąca część pasa drogowego. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  Przeznaczenie nieruchomości - parking dla samochodów osobowych z wjazdem od strony działki nr geod. 104 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

1,50 zł/ m2 + 23% VAT

Czynsz będzie płatny z góry do 10 – go każdego miesiąca.

Na dzierżawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości.

Księga wieczysta KW nr PO1K/00032540/9, prowadzona dla w/w nieruchomości w dziale
III i IV nie wykazuje żadnych obciążeń.

 

§ 2.

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 11 maja 2017 roku do 31 maja 2017 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla a także zamieszcza
się go na stronie internetowej urzędu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                         Burmistrz Śmigla

                                                                                                   /-/ Małgorzata Adamczak