Facebook
Youtube

Zarządzenie dot. nieruchomości gruntowej w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 348/17 Burmistrza Śmigla z dnia 11 maja 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz niżej opisanej nieruchomości gruntowej, położonej w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres od 01.06.2017 roku do 31.05.2020 roku:

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości

Miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego

w zł

Terminy wnoszenia opłat

numer geodezyjny działki / powierzchnia działki w [ha]

Przeznaczenie nieruchomości

Śmigiel ul. Leszczyńska gmina Śmigiel

PO1K/00036714/8

Cześć działki 883

o pow. 0.00.59

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  Przeznaczenie nieruchomości - grunt na którym zlokalizowany jest prywatny budynek handlowy 

1,50 zł/m2 + 23% VAT

Czynsz będzie płatny z góry do 10 – go każdego miesiąca.

Na Dzierżawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną, wodę i wywóz odpadów

Księga wieczysta KW nr PO1K/00036714/8, prowadzona dla w/w nieruchomości
w dziale IV nie wykazuje żadnych obciążeń, natomiast w dziale III zamieszczone są wpisy
w zakresie służebności drogi i przesyłu dotyczące innych działek zapisanych
w przedmiotowej księdze wieczystej.

§ 2.

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 11 maja 2017 roku do 31 maja 2017 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla a także zamieszcza
się go na stronie internetowej urzędu.

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                         Burmistrz Śmigla

                                                                                                   /-/ Małgorzata Adamczak