Facebook
Youtube

Ogłoszenie dot. gruntu rolnego w Nowej Wsi przeznaczonego do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 403/17 

Burmistrza Śmigla z dnia 15 listopada 2017 roku           

w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu rolnego położonego w Nowej Wsi, przeznaczonego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres od  07.12.2017 r. do 31.08.2020r.

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz niżej opisanego gruntu rolnego przeznaczonego do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

Opis

nieruchomości

Wysokość czynszu dzierżawnego w zł. za okres od 7.12.2017r. do 31.08.2020r.

W przypadku zmiany stawki w dt żyta       za 1ha dla danej klasy gruntu ornego lub użytku zielonego czynsz ulegnie zmianie i nie wymaga aneksu do umowy.

  1.  

138 cz.

1.53.00

PO1K/00035040/5

Nowa Wieś

R.kl.IVa-0.05.00

R.kl.V-0.96.00

Ł.kl.V-0.52.00

1036,63

 

§ 2.

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 15 listopada 2017 roku do 06 grudnia 2017 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszcza się go na stronie internetowej urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu zamieścić należy w prasie lokalnej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        

                                                                                                              Burmistrza Śmigla       

                                                                                                       /-/ Małgorzata Adamczak