fb Wirtualny spacer
19 stycznia 2023

Zawiadomienie o LVII sesji Rady Miejskiej Śmigla

 

Z A W I A D O M I E N I E

w czwartek 26 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Śmigla,

odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej Śmigla

 

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.
 6. Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.
 7. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
 8. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Śmigla za IV kwartał 2022 r.:
 • Rewizyjnej,
 • Skarg, Wniosków i Petycji,
 • Finansowo-Gospodarczej,
 • Spraw Społecznych,
 • Planowania i Rozwoju,
 • Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały nr LIV/434/2022 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu
  w Gminie Śmigiel,
 • rozwiązania Zespołu Szkół w Starym Bojanowie,
 • zmiany uchwały nr III/59/2018 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Śmigiel w zakresie dożywiania w sytuacjach szczególnych” na lata 2019-2023,
 • zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
 • przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
 • zmiany Uchwały nr XXVIII/263/2021 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 • uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2023-2027,
 • wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działek położonych w Gniewowie, Jezierzycach, Machcinie, Nowej Wsi, Nowym Białczu i Olszewie,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 493/3 obręb Czacz, gmina Śmigiel,
 • rozpatrzenia skargi na niewykonywanie zadań uchwalonych w dniu 24 lutego 2022 r. Uchwałą nr XLIV/372/2022 Rady Miejskiej Śmigla w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2022,
 • statutu Gminy Śmigiel.
 1. Złożenie interpelacji i zapytań radnych.
 2. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla

/-/ Wiesław Kasperski 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych