fb Wirtualny spacer
28 kwietnia 2016

Burmistrz Śmigla ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. partycypacji społecznej

BURMISTRZ ŚMIGLA

ogłasza

nabór na wolne stanowisko ds. partycypacji społecznej

w Wydziale Organizacyjnym

 Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

 I.                   Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. partycypacji społecznej 

II.                Wymagania niezbędne:

 

 • posiadanie wykształcenia wyższego;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    

    publicznych;

 • ● posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy;
 • ● znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o funduszu sołeckim, o finansach 

   publicznych, o ochronie danych osobowych;

 • ● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • ● posiadanie  nieposzlakowanej opinii;
 • ● umiejętności organizacyjne;
 • ● komunikatywność i otwartość;
 • ● duża samodzielność, kreatywność;
 • ● znajomość programów Word, Exel;
 • ● umiejętność pracy w zespole;

 

III.             Wymagania dodatkowe:

                  ● zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;

                  ● znajomość specyfiki pracy administracji publicznej;

                  ● dyspozycyjność;

                  ● prawo jazdy kat. B;

                  ● odporność na stres.

 

IV             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:                  

W zakresie obsługi funduszu sołeckiego:

 1. Wykonywanie zadań związanych z obsługą funduszu sołeckiego.
 2. Obliczanie wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo.
 3. Planowanie, organizowanie i nadzór nad wykonywaniem inwestycji związanych z realizacją funduszu sołeckiego.
 4. Kontrolowanie wydatków, dokonywanych przez sołectwa ze środków publicznych;
 5. Analiza wykorzystanych środków przez Rady Sołeckie;
 6. Rozliczanie wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
 7. Sporządzanie wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;
 8. Kompletowanie i przechowywanie oryginałów wniosków zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego;
 9. Udział w zebraniach wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego.

W zakresie obsługi zadań wolontariatu:

 1. Organizowanie i koordynowanie spotkań z wolontariuszami;
 2. Bieżąca współpraca w wolontariuszami poprzez informowanie wolontariuszy o ich prawach i obowiązkach, zawieranie porozumień wolontarystycznych;
 3. Organizacja wydarzeń przy współpracy z wolontariuszami;

V. Warunki pracy na stanowisku:

1)      miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla,  pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

 

2)      rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

 

3)      wymiar czasu pracy: pełen etat

 

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy ,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

5) zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność kandydata

    do wykonywania obowiązków wynikających z przeprowadzanego

    postępowania rekrutacyjnego (po rozpatrzeniu naboru),

 

6)      oświadczenie:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni   

  praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29  

  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 195),

7) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy   

    specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

 

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 maja 2016 roku w zamkniętej kopercie

z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko

ds. partycypacji społecznej - nie otwierać ”:

 

a) osobiście w godzinach pracy urzędu,

b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 518-01-39.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1)      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

       niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

       i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

2)      Kandydaci , którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do 

dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie o terminie testu pisemnego

i rozmowy kwalifikacyjnej.

3)      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej   

(www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.

4)      Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem  

poczty.

Śmigiel, dnia 27 kwietnia 2016 r.

                                                                    Burmistrz Śmigla

                                                              /-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych