fb Wirtualny spacer
28 kwietnia 2016

Burmistrz Śmigla ogłasza nabór na wolne stanowisko ds.współpracy z organizacjami pozarządowymi

BURMISTRZ ŚMIGLA

ogłasza

nabór na wolne stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

w Wydziale Organizacyjnym

 Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

 I.                   Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

II.                Wymagania niezbędne:

 

 • posiadanie wykształcenia wyższego;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    

    publicznych;

 • ● posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy;
 • ● wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego;
 • ● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • ● posiadanie  nieposzlakowanej opinii;
 • ● umiejętności organizacyjne;
 • ● doświadczenie w organizowaniu spotkań, szkoleń, konferencji;
 • ● umiejętność pisania i redagowania tekstów;
 • ● komunikatywność i otwartość;
 • ● duża samodzielność, kreatywność;
 • ● dobra obsługa komputera (m.in. : poczta elektroniczna, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • ● umiejętność pracy w zespole;
 • ● znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym,  

   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu postępowania  

   administracyjnego;

III.             Wymagania dodatkowe:

                  ● zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy;

                  ● znajomość specyfiki pracy administracji publicznej;

                  ● dyspozycyjność;

                  ● prawo jazdy kat. B;

                  ● odporność na stres.

 

IV.              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:                  

1)      Udział w prowadzeniu spraw współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi, w tym między innymi:

a)      przygotowanie programu współpracy,

b)      przygotowywanie umów dotacji, rozliczenie dotacji, przygotowywanie materiałów sprawozdawczych w tym zakresie,

c)      organizacja szkoleń,

d)      bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi;

2)      Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi na zlecenie gminy zadania publicznego, w szczególności w zakresie kontroli i nadzoru zleconych zadań;

3)      Prowadzenie spraw gminy w zakresie określonym przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;

4)      Prowadzenie spraw gminy w zakresie przepisów ustawy o sporcie;

5)      Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych i innych  

dokumentów związanych z realizacją przydzielonych zadań.                   

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

1)      miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla,  pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

 

2)      rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

 

3)      wymiar czasu pracy: pełen etat

 

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy ,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

5) zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność kandydata

    do wykonywania obowiązków wynikających z przeprowadzanego

    postępowania rekrutacyjnego (po rozpatrzeniu naboru),

 

6)      oświadczenie:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni   

  praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29  

  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 195),

7) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy   

    specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 maja 2016 roku w zamkniętej kopercie

z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - nie otwierać ”:

 

a) osobiście w godzinach pracy urzędu,

b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 518-01-39.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1)      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

       niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

       i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

2)      Kandydaci , którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do 

dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3)      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej   

(www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.

4)      Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem  

poczty.

Śmigiel, dnia 27 kwietnia 2016r.

     Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych