fb Wirtualny spacer
27 lipca 2016

Burmistrz Śmigla ogłasza przetarg dla rolników indywidualnych na nieruchomości rolne

OGŁOSZENIE

Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych, na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych:

 

Lp.

Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Cena [zł]

Wadium

[zł]

Postąpienie nie mniej niż [zł]

  1.  

50/2

0.50.00

PO1K/00042005/0

Machcin, gmina Śmigiel

Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo.  Działka nr geod. 50/2 stanowi grunty rolne S-RIVa – 0.50.00 ha. Dla działki o nr geod. 50/2 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym jako strefy predysponowane do lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z produkcją rolną

126.000,-

16.000,-

1.260,-

  1.  

2

1.53.00

PO1K/00034993/3

Żydowo, gmina Śmigiel

Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, stanowiąca grunty rolne klasy  RIIIb - 1.21.00 ha i RV - 0.32.00 ha. Dla działki o nr geod. 2 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym jako rolnicza przestrzeń produkcyjna – gleby chronione przed użytkowaniem nierolniczym

70.000,-

8.000,-

700,-

  1.  

77

1.04.00

PO1K/00037548/0

Wonieść, gmina Śmigiel

Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, stanowiąca grunty rolne klasy  RII – 0.69.00 ha i RIIIa – 0.35.00 ha. Dla działki o nr geod. 77 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym jako rolnicza przestrzeń produkcyjna – gleby chronione przed użytkowaniem nierolniczym

52.000,-

6.000,-

520,-

  1.  

130/2

0.64.57

PO1K/00035000/3

Brońsko, gmina Śmigiel

Działka niezabudowana, użytkowana jako łąka, stanowiąca ŁV– 0.64.57 ha. Dla działki o nr geod. 130/2 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym jako rolnicza przestrzeń produkcyjna z możliwością wykorzystania dla rozwoju funkcji pozarolniczych

14.000,-

2.000,-

140,-

 

Księgi wieczyste nr PO1K/00042005/0, PO1K/00034993/3, PO1K/00037548/0, PO1K/00035000/3, prowadzone dla w/w nieruchomości nie wykazują żadnych obciążeń.

Ceny sprzedaży nieruchomości podane w wykazie dla działek nr geod. 2 w Żydowie, nr geod. 77 w Wonieściu i nr geod. 130/2 w Brońsku obowiązują do 29.03.2017 roku, natomiast cena sprzedaży dla działki nr geod. 50/2 w Machcinie obowiązuje do 29.04.2017 roku.

Gmina Śmigiel sprzedaje w/w nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów
i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca
na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Śmiglu  (pokój Nr 14):

  • Dla działki nr geod. 50/2, położonej w Machcinie o godz. 9.00
  • Dla działki nr geod. 2, położonej w Żydowie o godz. 9.30
  • Dla działki nr geod. 77, położonej w Wonieściu o godz. 10.00
  • Dla działki nr geod. 130/2, położonej w Brońsku o godz. 10.30

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa
w art. 2 w/w ustawy, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne,
a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.  

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2016 r., dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych, potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy.), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą, w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 86670003 0000 0244 2000 0030
w terminie do dnia 23 sierpnia 2016 roku.
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 23 sierpnia 2016 roku.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:

- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

- kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.

Pisemnie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy przedłożyć w pokoju nr 13, w tut. urzędzie najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2016 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Śmigla  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla
tel. (0-65) 5 186 918 (pokój nr 13).

 

                                                                         Burmistrz Śmigla

                                                                    /-/ Małgorzata Adamczak 

 

INFORMACJA DO PRZETARGU 

  1. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1)        dowód wpłaty wadium,

2)        osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3)        W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

4)        W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

5)        W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

6)        Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

7)        W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

8)        W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

9)        W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

10)    Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych