fb Wirtualny spacer
17 września 2018

Cel: rozwój szkół ziemi śmigielskiej

Od kwietnia br. grupa pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla, w składzie: Danuta Szczepaniak, Ewa Mituła, Joanna Jąder, Paulina Bobowska uczestniczyła w comiesięcznych, trzydniowych zjazdach szkoleniowo-projektowych w ramach projektu pn.: „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą oraz wspomagania szkół w zakresie  rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Tematyka zjazdów dot. m.in. diagnozy stanu lokalnej oświaty, edukacji w strategicznych dokumentach rozwoju kraju, kompetencji kluczowych w edukacji,  istoty i roli planowania strategicznego, uspołecznienia procesu edukacji, nowych rozwiązań prawnych w zakresie finansowania zadań oświatowych,  budowania gminnych sieci współpracy jako elementu wspomagania szkół, budowania planu strategicznego, przykładowych modeli podziału środków na doskonalenie w kontekście podniesienie jakości pracy szkół.

Efektem końcowym projektu ma być stworzenie planu strategicznego dotyczącego oświaty w gminie Śmigiel. Opiekunem i doradcą dla gminy w projekcie jest Mirosław Radoła, doktor nauk humanistycznych.  

Realizatorami projektu są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A.Gawrońska Sp.j. (Partner Projektu) oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (Partner Wspierający).

W ramach ww. projektu w Gminie Śmigiel, 11 września 2018 r. odbyło się spotkanie dialogowe, w którym wzięło udział 31 zaproszonych gości: dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele rad pedagogicznych, przedstawiciele samorządów uczniowskich, przedstawiciele rad rodziców, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Miejskiej Śmigla wraz z przewodniczącym rady, pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień, burmistrz Śmigla, skarbnik Śmigla oraz dr Mirosław Radoła – doradca w ramach realizowanego projektu. Celem spotkania było zebranie opinii o roli i miejscu edukacji oraz oczekiwań wobec lokalnych placówek oświatowych, podmiotów, które są lub mogą być zainteresowane efektami działań oświatowych.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją stanu oświaty w Gminie Śmigiel oraz przedstawieniem założeń projektu i znaczenia kompetencji kluczowych uczniów. Następnie przeprowadzono dyskusję w ramach czterech zagadnień w formie pytań. Uczestnicy szukali odpowiedzi na następujące pytania: Z czego jesteśmy zadowoleni w lokalnym systemie oświaty?, Co nam utrudnia osiągnięcie coraz wyższej jakości pracy szkół i jak temu przeciwdziałać?, Co można zmienić w oświacie Gminy, by uczniowie w skuteczny sposób osiągali kompetencje kluczowe?, Co możemy zrobić, żeby wspierać uczniów w osiąganiu kompetencji kluczowych?

Spotkanie zostało zakończone prezentacją wyników dyskusji poszczególnych grup oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych