Facebook
Youtube realizowane projekty

Doposażenie świetlicy wiejskiej, m.in. zakup firan

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.