Facebook
Youtube realizowane projekty

Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup krzeseł

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.