fb Wirtualny spacer
23 stycznia 2023

Informacja o ewidencjonowaniu zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku ze zmianą ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), informuję, że na Burmistrza Śmigla zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi.

Zgodnie z art. 6 ust 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Burmistrz Śmigla ma obowiązek przeprowadzenia kontroli na terenie Gminy Śmigiel w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Śmigiel. Burmistrz Śmigla zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) zobowiązany jest do przekazania odpowiedniego sprawozdania w wyżej wymienionym zakresie.

W związku z powyższym informuję, że na terenie Gminy Śmigiel w miesiącu lutym rozpocznie się cykl kontrolny w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego Śmigla celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wywożeniu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

 

W związku z powyższym, informuję, że osoby podlegające kontroli będą zobowiązane do okazania w wyznaczonym terminie:

·        umowy z firmą na wywóz nieczystości płynnych;

·        dowodów uiszczenia opłaty za usługi wywozu (rachunki, faktury), potwierdzające częstotliwość ich opróżniania;

·        wypełnionej ankiety, która zostanie wysłana wraz z pismem informującym o terminie kontroli.

 

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do dokonania  aktualizacji ewidencji.

 

 

  BURMISTRZ ŚMIGLA

/-/ Małgorzata Adamczak

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych