fb Wirtualny spacer
04 marca 2020

Konkurs dla sołectw

Regulamin konkursu fotograficznego „Ku pamięci Powstańców Wielkopolskich”

 

 • 1

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego, zwanego dalej: Konkursem, jest Urząd Miejski Śmigla z siedzibą w Śmiglu (64-030), przy pl. Wojska Polskiego 6.
 2. Konkurs będzie trwał od 10 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
 3. Terytorium wykonania zdjęć jest gmina Śmigiel. Zdjęcie musi zostać wykonane w plenerze i przedstawiać krokus lub kompozycje z krokusów przygotowane przez mieszkańców poszczególnych sołectw lub osiedli Śmigla na terenie ich sołectwa/osiedla.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 05 maja 2020 r. podczas spotkania, które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Śmigla, a następnie zostaną zamieszczone na stronie www.smigiel.pl.
 5. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo/osiedle z terenu gminy Śmigiel. Przez uczestnika Konkursu, zwanego dalej: Uczestnikiem, rozumie się sołectwo lub osiedle reprezentowane przez sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

 • 2

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie fotografii pod adresem mailowym: ajurga@smigiel.pl. W treści wiadomości należy wskazać:

- nazwę sołectwa/osiedla,

- imię i nazwisko sołtysa/przewodniczącego zarządu osiedla,

- numer telefonu sołtysa/przewodniczącego zarządu osiedla

- imię i nazwisko autora zdjęcia.

Ponadto krótki opis na temat nasadzenia krokusów (dlaczego w takim miejscu, co ma przedstawiać kompozycja, itd.).

 1. O dochowaniu terminu przesłania Fotografii decyduje moment doręczenia Fotografii.
 2. Nadesłanie Fotografii, bez zamieszczenia wszystkich danych, o których mowa w § 2 pkt 1 traktowane będzie jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Praca taka nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie.
 3. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych wraz z nadesłaniem Fotografii, o których mowa w § 2 pkt 1 Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, o których mowa w § 2 pkt 1.
 5. Uczestnik Konkursu może przesłać na adres Organizatora nie więcej niż 2 fotografie, każde o następujących parametrach: format jpg. Szerokość co najmniej 2500 px, maksymalna wielkość pliku – 10 MB.
 6. Nadesłanie Fotografii oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie, publikację Fotografii oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
 7. Sołectwo przesyła zdjęcia za zgodą ich autora.

 

 • 3

Zasady przyznawania nagród w konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. za zajęcie pierwszego miejsca: nagroda rzeczowa oraz publikacja zdjęcia (zdjęć) na okolicznościowej pocztówce,
  2. za zajęcie drugiego miejsca: nagroda rzeczowa oraz publikacja zdjęcia (zdjęć) na okolicznościowej pocztówce,
  3. za zajęcie trzeciego miejsca: nagroda rzeczowa oraz publikacja zdjęcia (zdjęć) na okolicznościowej pocztówce,
  4. wyróżnienia: nagroda rzeczowa oraz publikacja zdjęcia (zdjęć) na okolicznościowej pocztówce. O liczbie przyznanych wyróżnień zadecyduje komisja konkursowa.
 2. Wyboru zwycięskich Fotografii dokona komisja konkursowa (zwana dalej: Komisją), powołana przez Organizatora. Protokołowane posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję, nie później jednak niż 04 maja 2020 r. Do zadań Komisji należy:
  1. ocena Fotografii, według kryteriów, o których mowa w § 3 pkt 3,
  2. przyznawanie nagród.
 3. Komisja dokona wyboru najlepszych Fotografii oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności i niepowtarzalności. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi 05 maja 2020 r. podczas spotkania z sołtysami, a następnie zamieszczone zostaną na stronie smigiel.pl.

 

 • 4

Odbiór nagród rzeczowych

 1. Odbiór nagród osobisty odbędzie się podczas spotkania z sołtysami 05 maja 2020 r. lub, w przypadku niemożliwości uczestniczenia w imprezie w siedzibie organizatora.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień Regulaminu.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa.

 

 • 5

Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu oświadcza, że autor przesłanych fotografii wyraził zgodę na wykorzystanie jego zdjęć w konkursie oraz zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.
 2. Organizator z chwilą wydania nagrody nabywa na własność nagrodzonych Fotografii oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonych Fotografii, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu oryginałami Fotografii oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których Fotografię utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania oryginału albo egzemplarzy,
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,
  4. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części,
  5. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora,
  6. modyfikowanie Fotografii w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Fotografii lub całości.
 3. Laureatowi oraz autorowi zdjęć nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z Fotografii na każdym odrębnym polu eksploatacji.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych Fotografii, odpowiedniego opracowywania prac. Zgłoszenie Fotografii do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nagrodzonej Fotografii w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.

 

 • 6

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
 2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że skrzynka e-mail będzie wolna od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

 

 • 7

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe uczestników konkursu, w tym autorów zdjęć będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, urzadmiejski@smigiel.pl.
 3. Dane osobowe uczestników, w tym autorów zdjęć będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników, w tym autorów zdjęć nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w konkursie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Uczestnikom, w tym autorów zdjęć przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie.
 7. Uczestnikom, w tym autorów zdjęć przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, w tym autora zdjęć wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika, w tym autora zdjęć wraz z miejscowością, w której zamieszkuje w wynikach konkursu publikowanych w Internecie.

 

Inspektorem ochrony danych jest Pan Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.smigiel.pl Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.
 4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych