fb Wirtualny spacer
22 maja 2023

Zawiadomienie: LXIV sesja Rady Miejskiej Śmigla

Z A W I A D O M I E N I E

we wtorek 6 czerwca 2023 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla, odbędzie się LXIV sesja Rady Miejskiej Śmigla

Porządek sesji:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przedstawienie porządku sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z LXII i LXIII sesji Rady Miejskiej Śmigla.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.

5.      Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.

6.      Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.

7.      Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

8.      Przedstawienie raportu o stanie Gminy Śmigiel za 2022 rok:

1)   debata nad raportem o stanie Gminy Śmigiel za 2022 rok,

2)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śmigla wotum zaufania.

9.      Debata absolutoryjna:

1)   rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za rok 2022 wraz z informacją o  stanie mienia komunalnego Gminy Śmigiel,

2)   rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Śmigiel za rok 2022,

3)   przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia  i objaśnienia,

4)   przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

5)   przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za rok 2022,

2)   udzielenia absolutorium Burmistrzowi Śmigla z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za rok 2022.

11. Złożenie interpelacji i zapytań radnych.

12. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie sesji.

             

                                        Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

                                                    /-/ Wiesław Kasperski

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych