fb Wirtualny spacer
22 listopada 2023

LXX sesja Rady Miejskiej Śmigla

Z A W I A D O M I E N I E
w czwartek 30 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Śmigla,
odbędzie się LXX sesja Rady Miejskiej Śmigla

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LXVIII i LXIX sesji Rady.
4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.
6. Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.
7. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
8. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Śmigla za III kwartał 2023 r.
1) Rewizyjnej,
2) Skarg, Wniosków i Petycji,
3) Finansowo – Gospodarczej,
4) Spraw Społecznych,
5) Planowania i Rozwoju,
6) Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023.
2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023 – 2035.
3) dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
5) przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy Śmigiel w zakresie dożywiania dzieci w sytuacjach szczególnych” na lata 2024 – 2028.
6) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczenia podatku rolnego.
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Śmiglu.
8) zmiany uchwały nr XLIX/508/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dziesięciu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Śmiglu przy ulicy Kościuszki 29 oraz Kościuszki 29a wraz z udziałem w gruncie oznaczonym nr ewid. 587/1.
9) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej gruntowej, niezabudowanej, położonej w Śmiglu, oznaczonej nr geodezyjnym 108/10.
10) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śmigiel.
11) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2024”.
12) pozostawienia petycji mieszkańców gminy Śmigiel bez rozpatrzenia.
10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2023.
11. Złożenie interpelacji i zapytań radnych.
12. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie sesji.
                                                 Przewodniczący
                                            Rady Miejskiej Śmigla
                                            /-/ Wiesław Kasperski

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych