Facebook
Youtube realizowane projekty

Obwieszczenie o wyłożeniu zmiany mpzp w obrębie Śmigla - dla działek przy ul. Leszczyńskiej

OBWIESZCZENIE
 

o wyłożeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel w obrębie miasta Śmigiel dla działek o nr geod. 904/19 i 904/32 położonych w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej

Na podstawie art. 17 pkt. 1-11 i art. 18, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073
ze zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 kwietnia 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

·  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Śmigiel w obrębie miasta Śmigiel dla działek o nr geod. 904/19 i 904/32 położonych w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej;

·  prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel w obrębie miasta Śmigiel dla działek o nr geod. 904/19 i 904/32 położonych w Śmiglu
przy ul. Leszczyńskiej;

w dniach od 24.09.2018 r. do 22.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla,  64 - 030 Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6 (w godzinach urzędowania) oraz na stronie internetowej: www.smigiel.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w formie ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Śmigla – jako organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 12.11.2018 r.

 

                                                                      

                                                                                           Burmistrz Śmigla
                                                                                    /-/ Małgorzata Adamczak