fb Wirtualny spacer
10 lutego 2016

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Śmiglu przy ul. Klonowej

Burmistrz Śmigla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Śmiglu przy ul. Klonowej, oznaczonej nr geod. 927/1 o pow. 0.09.79 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00002186/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie:

Położenie

Nr KW

Nr działki

Powierzchnia działki w [ha]

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości
w [zł]

Śmigiel, ul. Klonowa

PO1K/00002186/0

927/1

0.09.79

działka budowlana przeznaczona pod                                                                                                          budownictwo mieszk. jednorodzinne, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

24.500,00 + 23% VAT

Księga wieczysta nr PO1K/00002186/0, prowadzona dla w/w nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce sieci kanalizacji sanitarnej Ø 600 zostanie ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa polegająca na:

- prawie swobodnego dojścia i dojazdu, w tym sprzętem, do sieci kanalizacji sanitarnej Ø 600 w celu jej napraw, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii, instalowania urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji,

- obowiązku powstrzymania się od utwardzania terenu, wznoszenia budynków, urządzania stałych składów i magazynów, sadzenia drzew oraz podejmowania działalności mogącej zagrozić trwałości sieci kanalizacji sanitarnej Ø 600 podczas jej eksploatacji, w pasie o szerokości 7,0 m od granicy z działkami nr geod. 928/3 i 928/4. Cena sprzedaży nieruchomości podana w wykazie obowiązuje do dnia 04 sierpnia 2016 roku.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 27 listopada 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się dnia 22 stycznia 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śmiglu  (pokój Nr 14). Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 3.500,00 zł, w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu
nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030 w terminie do dnia 10 marca 2016 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Postąpienie z VAT-em nie może wynosić mniej niż 310,- zł.
Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Śmigla  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla tel. 65 5 186 912 (pokój nr 5).

                                                                                           Burmistrz Śmigla

                                                                                   /-/ Małgorzata Adamczak 

INFORMACJA DO PRZETARGU

 

  1. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

4) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

5) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

6) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

7) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

8) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

9) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

10)Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych