fb Wirtualny spacer
03 lipca 2015

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starym Bojanowie

Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem nieczynnej hydroforni, położonej w Starym Bojanowie:

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości [zł]

numer geodezyjny działki / powierzchnia działki w [ha]

Powierzchnia użytkowa budynku hydroforni [m2]

Charakterystyka nieruchomości

Stare Bojanowo ul. Główna 92 gmina Śmigiel

PO1K/00032761/4

115/3

0.17.45

101,93 m2

Nieruchomość zabudowana budynkiem nieczynnej hydroforni. Na działce znajduje się studnia głębinowa o głębokości 140 m, podziemny stalowy zbiornik o poj. 50 m3, podziemny betonowy zbiornik o poj. 60 m3, betonowy zbiornik wody popłucznej o poj. 30 m3. Cena nieruchomości uwzględnia koszty likwidacji studni głębinowej, demontażu zbiornika stalowego oraz koszt likwidacji zbiorników betonowych.

55.000,00

Księga wieczysta KW nr PO1K/00032761/4, prowadzona dla w/w nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń.

Cena sprzedaży nieruchomości podana w wykazie obowiązuje do dnia 16.03.2016 r.

Dla działki nr geod. 115/3 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym jako struktura przekształceń i intensyfikacji rozwoju osadniczego.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2015 roku
o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śmiglu  (pokój Nr 14).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 6.000,00 zł,
w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu
nr 41 86670003 0000 0244 2000 0030 w terminie do dnia 05 sierpnia 2015 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 550,- zł. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Śmigla  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla
tel. (0-65) 5 186 912 (pokój nr 5).

 

                                                                      Burmistrz Śmigla

                                                                  /-/ Małgorzata Adamczak INFORMACJA DO PRZETARGU

 

  1. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1)        dowód wpłaty wadium,

2)        osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3)        W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

4)        W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

5)        W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

6)        Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

7)        W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

8)        W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

9)        W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

10)    Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych