fb Wirtualny spacer
05 kwietnia 2017

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 341/17 Burmistrza Śmigla z dnia 03 kwietnia 2017 r.  

                                     

OGŁOSZENIE

Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Cena [zł]

Wadium

[zł]

Postąpienie nie mniej niż [zł]

66

0.38.00

PO1K/00037725/5

Gniewowo gmina Śmigiel

Działka niezabudowana, nieużytkowana, porośnięta drzewami, stanowiąca nieużytek N – 0,3800 ha. Dla działki o nr geod. 66 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa działka znajduje
się w terenie oznaczonym, jako strefy predysponowane do rozwoju rolnictwa ekologicznego.

7.000,-

1000,-

70,-

 

 

Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych,

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości gruntowej rolnej, niezabudowanej:

 

Księga wieczysta nr PO1K/00037725/5, prowadzona dla w/w nieruchomości w dziale
IV nie wykazuje żadnych obciążeń, natomiast w dziale III widnieje wzmianka
o rozgraniczeniu działki NR 27/2 objętej KW PO1K/00028713/2 z działką: - NR 63/2 objętą niniejszą księgą wieczystą - nr 27/1 objętą KW PO1K/00028705/3 - nr 22 objętą
KW PO1K/00037716/9, która nie dotyczy nieruchomości podlegającej sprzedaży.  

Cena sprzedaży nieruchomości podana w wykazie dla działki nr geod. 66 w Gniewowie obowiązuje do 22.12.2017 roku.

Gmina Śmigiel sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów
i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca
na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Śmiglu  (pokój Nr 14) o godz. 9.00

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa
w art. 2 w/w ustawy, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne,
a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.  

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 09 maja 2017 r., dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych, potwierdzające spełnienie warunków
do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą,
w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 86670003 0000 0244 2000 0030
w terminie do dnia 09 maja 2017 roku.
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 09 maja 2017 roku.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:

- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

- kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.

Pisemnie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy przedłożyć w pokoju nr 13, w tut. urzędzie najpóźniej do dnia 09 maja 2017 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy
notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Śmigla  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla
tel. (65) 5 186 918 (pokój nr 13).

 

 

                                                                                                         Burmistrz Śmigla

                                                                                                   /-/ Małgorzata Adamczak

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych