Facebook
Youtube

Podatki na 2018

Radni zdecydowali, że w 2018 roku na dotychczasowym poziomie zostaną utrzymane stawki podatku od środków transportowych, a także podatek od nieruchomości, za wyjątkiem nieznacznych zmian w czterech przypadkach. Uchwały określające wysokość rocznych stawek podatków były przedmiotem obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej Śmigla.

Zmiany dotyczą dostosowania obowiązujących stawek lokalnych do górnych granic stawek kwotowych obwieszczonych przez Ministra Finansów.

Podwyższone stawki wyniosą odpowiednio:

-4,63 zł (wzrost o 12 groszy) od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi i płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,

- 3,04 zł (wzrost o 6 groszy) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- 10,80 zł (wzrost o 21 groszy) od 1 m2 powierzchni w budynkach lub w ich częściach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

- 4,70 zł (wzrost o 9 groszy) za 1 m2  powierzchni w budynkach lub w ich częściach, z przeznaczeniem na działalność związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W gminie Śmigiel liczba podatników, których dotyczą zmienione stawki ogranicza się do kilku podmiotów.

AKA